Zarządzenie Nr 0151-IV/23/46/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 maja 2006 roku.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 89.125,00 zł
 
1. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:    
  wypłata zasiłków okresowych o kwotę 25.314,00 zł
  dofinansowanie w zakresie dożywiania o kwotę 25.942,00 zł
 
2. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 37.869,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 89.125,00 zł
 
1. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 25.314,00 zł
  wydatki bieżące - 25.314,00 zł    
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 25.942,00 zł
  wydatki bieżące - 25.942,00 zł    
 
2. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 37.869,00 zł
  wydatki bieżące - 37.869.00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     23.046.633,89 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.108.958,89 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć - wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 500,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach
 
  1) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia o kwotę 25.314,00 zł
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 25.314,00 zł
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 25.942,00 zł
 
  2) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 37.869,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  1) w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 25,314,00 zł
 
  rozdz. 85295 - Pozostała działalność    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 25.942,00 zł
 
  2) w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 37.869,00 zł
 
3. W dokonanych przesunięciach w wydatkach:
 
  w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 500,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami:
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.740,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.740,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4140 - Wpłaty na PFRON o kwotę 460,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.720,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.640,00 zł
 
  rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.900,00 zł
 
3. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  zmniejszyć    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.000,00 zł
 
  zwiększyć    
  rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.000,00 zł
 
§ 6
 
Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowej:
 
z: dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 24.150,00 zł
 
na: 1. dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 7.300,00 zł
 
  2. dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 200,00 zł
 
  rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.000,00 zł
 
  3. dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 800,00 zł
 
  4. dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
  rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych kwotę 1.500,00 zł
 
  5. dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł
 
  6. dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - pozostała działalność    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.350,00 zł

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 53