Zarządzenie Nr 0151-IV/21/43/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 16 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszczącego się w Zamku, w Zebrzydowicach, będącego własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do wynajmu na cele działalności gastronomicznej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 6 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zmianami oraz Uchwały Nr XXVIII/299/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia stawek czynszu

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przeznaczyć do wynajęcia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, lokal użytkowy mieszczący się w Zamku, w Zebrzydowicach, będący własnością Gminy Zebrzydowice - według wykazu Nr 1, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie we Wiadomościach znad Piotrówki oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, w BIP-ie, jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-IV/21/43/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszczącego się w Zamku, w Zebrzydowicach, będącego własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do wynajmu na cele działalności gastronomicznej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ Nr 1

lokalu, mieszczącego się w Zamku, w Zebrzydowicach, będącego własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do wynajmu na cele działalności gastronomicznej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer
Księgi Wieczy-stej
Numer działki Powierz- chnia
lokalu
m2
Przeznaczenie lokalu
i sposób jego zagospodarowania
Wysdokość opłat czynszu z tytułu wynajmu - netto
(misięcznie)
Wysokość opłat z tytułu podatku
(rocznie)
Informacja o sposobie wynajmu lokalu Położenie nieruchomości,
obręb,
ulica
1 2 3 5 6 7 8 9
70.138 1/2 Lokal użytk.:
- 76,95,
sanitariaty:
- 4,40,
ogródek letni:
- 30,00
Lokal mieszczący się w Zamku w Zebrzydowicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położony jest w terenach o funkcji wiodącej: "usługi publiczne" symbol planu A72UP, w obiekcie zabytkowym, w strefie ochrony konserwatorskiej "A", w terenach zalewowych.
Sposób zagospodarowania - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; działalność gastronomiczna.
Lokal użytk:
- 7,20 /1 m2
sanitariaty:
- 2,80 / 1 m2
ogródek letni:
- 3,00 / 1 m2
+ podatek VAT
22%
17,94 zł za 1 m2 Wynajem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 21
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0007-Zebrzydowice Dolne.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszczącego się w Zamku, w Zebrzydowicach, będącego własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do wynajmu na cele działalności gastronomicznej, ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 60