Zarządzenie Nr 0151-IV/20/40/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 9 maja 2006r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przeznaczyć do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oddanej w użytkowanie wieczyste osobom, które zamierzają tę nieruchomość nabyć tj. nieruchomość położoną w centrum Zebrzydowic, będącą własnością Gminy Zebrzydowice - według wykazu Nr 1, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie we Wiadomościach znad Piotrówki oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice, w BIP-ie, jak również przez rozplakatowanie na wyznaczonych do tego celu tablicach ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-IV/20/40/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 9 maja 2006r.
w sprawie ogłoszenia wykazu. nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

WYKAZ Nr 1

nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer
Księgi Wieczystej
Numer działki Powierz- chnia
działki m2
Opis
Nieru- cho- mości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie nieruchomości,
obręb,
ulica
1 2 3 4 5 6 8 9
70.114 237/1 20 RIVa Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "usługi publiczne" symbol planu A70UP, w strefie ochrony konserwatorskiej "B", w terenach zalewowych.
Sposób zagospodarowania - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
1.100,00 netto
+ 22 % podatek VAT - 242,00
tj. 1.342,00 zł brutto
Zbycie w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym. Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza
Jednostka ewidencyjna:
240312_2-Zebrzydowice
Obręb: 0007-Zebrzydowice Dolne.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 47