Zarządzenie Nr 0151-IV/19/37/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 12.000,00 zł
 
1. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 12.000,00 zł
 
1. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 12.000,00 zł
  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - 12.000,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     22.957.508,89 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     27.019.833,89 zł
   
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 - Rady gmin    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł
  zwiększyć wydatki bieżące - wynagrodzenia o kwotę 1.200,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5.700,00 zł
  wynagrodzenia i pochodne - 5.700,00 zł    
 
  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8.700,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł
  wynagrodzenia i pochodne - 3.000,00 zł    
 
§ 4
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 12.000,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach
 
  w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł
 
§ 5
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 
1. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91,32 zł
  zwiększyć § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 91,32 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 - Rady gmin    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł
  zwiększyć § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 zł
 
3. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 72,00 zł
  zwiększyć § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 72,00 zł
 
4. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.000,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 8.700,00 zł
 
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 59