Zarządzenie Nr 0151-IV/19/36/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 r. wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/415/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Na podst. art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. test Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć w dochodach budżetu gminy:

1. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w wydatkach budżetu gminy:
 
1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 18.000,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.507,00 zł
 
2. w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92195 - Pozostała działalność    
  § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.000,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć w przychodach budżetu gminy
 
§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 58.507,00 zł
 
§ 4
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000,00 zł
 
2. w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70095 - Pozostała działalność    
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł
 
3. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.000,00 zł
 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 r. wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/415/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:27.06.2006 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:27.06.2006 15:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 54