WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

podinspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych

1. Wymagania niezbędne:

  1) kwalifikacje zawodowe :
wykształcenie minimum średnie techniczne - kierunek budownictwo lub pokrewne,
  2) staż pracy minimum 3 lata ,
  3) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne ,
  4) znajomość prawa budowlanego,
  5) prawo jazdy kat. B ,
  6) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania (znajomość programu NORMA) ,
  7) znajomość obsługi komputera,
  8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora
  9) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
  10) nieposzlakowana opinia.
  11) gotowość podjęcia pracy od 1 sierpnia 2006 r.

2. Wymagania dodatkowe:

  1) umiejętność obsługi komputera ,
  2) znajomość języka obcego ,
  3) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ,
  4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego ,
  Od kandydata oczekujemy umiejętności pracy w zespole, samodzielności i kreatywności oraz wysokiej kultury osobistej .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami obiektów kubaturowych lub liniowych ,
  2) współudział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, umów, zleceń i uzgodnień dokumentacji ,
  3) nadzór techniczny nad realizacją zleconych wykonawcom zadań ,
  4) przygotowywanie dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej robót ,
  5) sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur za wykonane prace,
  6) rozliczanie środków pomocowych pozyskanych na realizację zadań .

4. Wymagane dokumenty:

 
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) list motywacyjny ,
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub szkoły średniej w specjalności budowlanej lub pokrewnej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata),
  4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż ,
  5) kopie uprawnień budowlanych ,
  6) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice) ,
  7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
  8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym - podinspektora
  10) wykaz ważniejszych inwestycji realizowanych lub nadzorowanych w ostatnich trzech latach .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 04 lipca 2006 r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, wtorki od 7.30 do 17.00) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice z dopiskiem: Nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku przeprowa-dzonego naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ,ul. Ks. A. Janusza 6.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie .


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura zakończona - Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy:podinspektor w Urzędzie Gminy Zebrzydowice-Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:21.06.2006 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:13.07.2006 08:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 190