Zebrzydowice, dnia 16.05.2006 r.

IR- przetarg 16/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej w gminie Zebrzydowice.
Zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi z 2005 roku.
Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

CPV 45.11.11.00-8, 45.11.11.00-9, 45.23.24.52-5, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.92-2

Termin realizacji umowy : do dnia 15.09.2006 r.

Wadium w wysokości 4.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 30,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udzielają inspektorzy Bronisław Piekar i Kazimierz Herman w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 24 tel. wew. 131.

Termin składania ofert - do dnia 02.06.2006 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 27

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej w gminie Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:16.05.2006 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:16.05.2006 14:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 156