SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPOŁECZNEJ ZA 2005 ROK

W 2005 roku Komisja Społeczna rozpoczęła pracę w następującym składzie:

Tadeusz Fujcik - Przewodniczący
Grzegorz Kukuczka - zastępca Przewodniczącego
Leon Brzuska - członek
Wojciech Budziński - członek
Kazimierz Grygierek - członek
Andrzej Rojek - członek
Helena Wawrzyczek - członek
Tadeusz Żyła - członek
Leon Kopiec - członek

W miesiącu marcu Rada Gminy podjęła uchwałę, w związku ze zgonem Radnego Pana Wojciecha Budzińskiego, w dniu 18 marca 2005 roku stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego, tym samym Komisja od tego okresu liczy 8 członków. Prace Komisji w 2005 roku były skupione wokół tematów, zaproponowanych do rozpatrzenia w opracowanym Planie Pracy Komisji Społecznej na 2005 rok, a zatwierdzonym przez Radę Gminy stosowną uchwałą. W 2005 roku Komisja zebrała się jedenastokrotnie na swoich posiedzeniach. Frekwencja podczas posiedzeń Komisji była bardzo dobra, niemal stuprocentowa, zaś nieliczne absencje Radnych były usprawiedliwione i zazwyczaj spowodowane chorobą. W roku 2005 Komisja podjęła szereg wniosków, z których większość została już zrealizowana, a część jest jeszcze w trakcie realizacji. Komisja rozpatrzyła także jedną skargę, która została oddalona podczas Sesji Rady Gminy stosowną uchwałą. Na posiedzenia Komisji zapraszani byli goście, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, w zależności od podejmowanych tematów. W posiedzeniach Komisji uczestniczył także Pan Wójt lub jego zastępca. Ze wszystkich posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, w których można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pracy Komisji za miniony rok.

Ważniejsze wydarzenia pracy Komisji w minionym roku:

  • Dnia 3 maja 2005 roku, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 700-lecia istnienia Zebrzydowic, na murach zebrzydowickiego Zamku. Tym samym zainaugurowano obchody Jubileuszu 700-lecia w poszczególnych sołectwach Gminy.
  • Dla uczczenia 120-tej rocznicy utworzenia Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, w Kaczyckim Zespole Szkół, noszącym imię tej zasłużonej dla polskiej Oświaty na Śląsku Cieszyńskim instytucji 1 września b.r. odsłonięto pamiątkową tablicę oraz uroczyście wręczona Szkole nowy sztandar.
  • 11 listopada obchodzono uroczyście Święto Niepodległości, był to również dzień, który kończył obchody Jubileuszu 700-leciaw poszczególnych sołectwach.
  • W miesiącu grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kaczycach.
  • W dniu 1 grudnia 2005 roku, przy Gminnym Ośrodku Kultury otwarto Gminne Centrum Informacji. Celem Centrum jest nie tylko pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, ale również wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowej technologii oraz Internetu.

 

W związku z obchodami Jubileuszu 700-lecia w poszczególnych sołectwach odbywało się wiele imprez kulturalnych, oraz rekreacyjno-sportowych, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy Gminy, władze Gminy oraz Radni.

Kończąc sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej za 2005 rok, należy podkreślić, iż współpraca na płaszczyźnie: Komisja - Wójt - Urząd Gminy układała się bardzo dobrze, w czym zasługa konstruktywnego podejścia do rozwiązania różnych problemów i wyzwań; Pana Wójta, pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy jak również i samych Radnych, oraz ludzi, którym problemy Oświaty, kultury, zdrowia, sportu i opieki społecznej w naszej Gminie nie są obce.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Tadeusz Fujcik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności w 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:21.04.2006 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.05.2021 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 125