Protokół Nr 36/05
z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 20 grudnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych i poprosił o prowadzenie posiedzenia Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Zdzisława Sztymona.

Przewodniczący Sztymon na wstępie odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2006. Wójt zgłosił autopoprawkę do uchwały w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego informacji o rezygnacji z naszych środków na pobocze w Kończycach Małych. Zmniejszono dotację na administrację rządową o kwotę 50 zł, wystąpiło zmniejszenie w rozdziale transport i łączność, zmiana załącznika WPI, do rezerwy celowej trzeba dołożyć 80.000 zł, aby otrzymać potrzebną kwotę 240.000 zł. Budżet jest dobry, uwzględniający poszczególne wnioski - strony dochodów i wydatków są realne. Deficyt jest wysoki, ale pokrycie 1,5 mln z wolnych środków jest realne. Strona wydatków opiera się na współfinansowaniu zadań ze środków zewnętrznych. Kwota 5 mln z naszych środków na inwestycje to 1/4 budżetu. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że mogą być zmiany ze względu na nieprzyznanie środków z zewnątrz - środki mogą być przeznaczone na inne cele, np. brak wody i ma postulat - gdy zwolnią się środki, aby zakupić agregaty. Wójt poinformował, że jest zaplanowany zakup 3 agregatów - zwróci uwagę Panu Zdzisławowi Wirze, aby tego pilnował. W przypadku, gdy jeszcze uwolnią się środki jest prośba o zlecenie zaprojektowania hali sportowej w Kończycach Małych.

Radny Henryk Piekar zapytał, czy w związku z negatywnym wynikiem przetargu na halę sportową w Kaczycach, będzie zorganizowany nowy przetarg. Radny Zdzisław Sztymon zadał pytanie o podatek od osób prawnych. Czy przewidywane jest, że będą one płacić na bieżąco, czy jest to realne. Pani Skarbnik odparła, że płacą na bieżąco, dochody te są zaplanowane bezpiecznie. Radny Sztymon zauważył, że zmniejszone są środki na bieżące utrzymanie dróg, a są ulice, które nie były remontowane od lat. Uważa, że środków braknie. W budżecie nie przewidziano żadnych środków na wymianę sieci wodociągowej. Czy zostanie to przekazane zakładowi budżetowemu jako pożyczka, czy kwoty na konkretny cel. Wójt odparł, że nie będzie to pożyczka, ale dotacja w wysokości 250.000 zł. Radny Sztymon zauważył, że nie ma ujętej ul. Lipowej w Marklowicach Górnych do zwodociągowania. Wójt opowiedział, że w przyszłym roku będą realizowane już zaprojektowane sieci. Na wodociągi zostanie wydany prawie milion złotych. Jeżeli w ciągu roku zostaną środki, będzie można zaprojektować ul. Lipową, chociaż w innych miejscowościach jest więcej niezwodociągowanych terenów. Ponadto trzeba pomyśleć o nowych ujęciach wody. Radna Helena Wawrzyczek zapytała, czy będą środki na ul. Średnicową w Kaczycach. Wójt odpowiedział, że będą środki w 2006 r.. Radny Tadeusz Wojacki poruszył temat chodnika przy ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych. Zapytał, czy w momencie przystąpienia administratora drogi do remontu, będzie nasz udział. Wójt odpowiedział, że w działamy od 1998 r.. Do Rady Gminy należy decyzja o współudziale, ale gdy będzie taka szansa, to zostanie wykorzystana. Radny Sztymon zaproponował, aby autopoprawki wprowadzić do uchwały i przesłać radnym wraz z zawiadomieniami o sesji. Radny Tadeusz Żyła wspomniał o konieczności wymiany 3 okien i konserwacji dachu w LKS-ie w Kończycach Małych. Wykonane zostanie to we własnym zakresie. Radny Grzegorz Kukuczka zauważył, że w podstawówce w Zebrzydowicach zaplanowane jest lakierowanie i cyklinowanie w auli, a bardziej potrzebna jest sala. Wójt odparł, że projekt budżetu opiera się na wnioskach z placówek. Radny Leon Kopiec zgłosił, że na budynku Spójni przecieka dach. Wójt odpowiedział, że zostanie to zrobione podczas remontu. Projekt uchwały wraz z czterema autopoprawkami został poddany pod głosowanie. Projekt przyjęto jednogłośnie 15 głosami za.

Przewodniczący przeszedł do opiniowania projektów uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany budżetu na 2005 rok - przyjęto jednogłośnie 15 za. Radny Sztymon uważa, że dotacja przeznaczona do zakładu budżetowego jest za mała. Wójt i Przewodniczący Rady odparli, że można będzie w styczniu udzielić pożyczki. Radny Sztymon uważa, że należy zrobić uproszczoną inwentaryzację najgorszej części sieci w Kaczycach.
 • wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005 - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2006 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zebrzydowice - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • zmiany Uchwały nr XLII/342/02 z dnia 10 października 2002 r. dot. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice - zmienić zapis na "wprowadza się następujące zmiany w załączniku do uchwały" - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
 • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej drogę - ul. Malinową - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • nadania nazwy ulicy w Marklowicach Górnych - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za
 • Programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przyjęto jednogłośnie 15 głosami za.

Przewodniczący przeszedł do pkt. 3 posiedzenia, tj. spraw bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo dot. ogłoszenia przez miesięcznik "Monitor Unii Europejskiej" konkursu na tytuł Europejczyka Roku 2005.

Radna Helena Bartoszek poprosiła, aby podczas odśnieżania ul. Dworcowej w Zebrzydowicach śnieg bardziej zgarniać na pobocza.

Protokołowała Przewodniczył
Maria Puzio Zdzisław Sztymon

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 36/05 z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2006 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2006 14:05

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 122