Protokół nr 34/05
Z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 20 października 2005r.

Przewodniczący Tadeusz Fujcik przywitał obecnych, a szczególnie zaproszonych gości i przedstawił porządek obrad wprowadzając punkt dodatkowy jako pierwszy - uhonorowanie nauczycieli z terenu naszej gminy z okazji święta edukacji.

Wójt dodał, że tradycyjnie z okazji dnia edukacji honoruje się zasłużonych nauczycieli wyróżnieniem - nagroda Wójt. W roku bieżącym zostało przyznanych 6 nagród dla następujących nauczycieli:

  1. Pani Maria Kościelny
  2. Pani Joanna Hanzel - SP Kończyce Małe
  3. Pani Beata Klejczyk - SP Marklowice Górne
  4. Pani Maria Kownacka - wicedyrektor ZS Kaczyce
  5. Pani Dorota Milczarczyk - GPP Zebrzydowice
  6. Pan Grzegorz Gabzdyl - ZS Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Grygierek podziękował nauczycielom za wysiłki, jakie wkładają w kształcenie. Jest dumny, że nasze szkoły mają takie osiągnięcia i uczą w nich tacy nauczyciele.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor GOK - Małgorzata Guz. Współpraca GOK ze szkołami układa się dobrze, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Nieobozowa Akcja Lato. Prośba do pań nauczycielek o współpracę podczas przygotowania planowanej na styczeń Wielkiej Orkiestry. Złożyła gratulacje nauczycielom.

Radna Helena Wawrzyczek podziękowała pani wicedyrektor ZS w Kaczycach Marii Kownackiej za bardzo dobrą współpracę ze sołectwem, np. udział w zawodach sołeckich - spartakiadzie sołectw. Pani Kownacka również podziękowała pani Sołtys. Spartakiada godna naśladowania jako następna po dożynkach impreza sołecka. Następnie pani Kownacka podziękowała w imieniu nagrodzonych nauczycieli za nagrody, zaproszenie i miłe chwile na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Fujcik przeszedł do kolejnego punktu porządku - podsumowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej i zapoznania z projektami planów pracy pod kątem założeń finansowych do budżetu na przyszły rok. Dyrektor GOK przedstawiła główne imprezy planowane na przyszły rok. Kontynuacja działalności istniejących zespołów. Prace remontowe - wymiana okien na sali w Kończycach Małych, wymiana okien na Zamku w Zebrzydowicach, malowanie świetlicy w Marklowicach Górnych, na Zamku w Kończycach Małych malowanie okiem i drzwi w ilości po 7 sztuk, w Kaczycach - malowanie klatki schodowej, wymiana dużych okien, plac zabaw, Zebrzydowice - remont sceny i zaplecza w Amfiteatrze, cyklinowanie podłogi w sali GOK. Zakupy zaplanowano na 29 tys zł, Kończyce Małe 15 tys zł - zakup kotary na scenę. GOK będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków UE. Wójt zapytał, czy na przyszły rok planowane są jakieś wydawnictwa. Pani Dyrektor Guz odparła, że płyty na "Małokończan" i "Nadolzian" przeznaczono 15.000 zł. Pani Dyrektor zaprosiła na koncert po Mszy Św. w dniu 11 listopada.

Radna Wawrzyczek zapytała, czy zostało zaplanowane w budżecie zadaszenie przy wejściu do sołectwa w Kaczycach. Wójt odparł, że pan inspektor Herman omawiał z nim tę sprawę i zostało to ujęte. Radna Wawrzyczek zapytała o zakup ław i krzeseł festynowych. Pani Dyrektor GOK odparła, że jest zaplanowany zakup 5 kompletów i 5 kompletów ze sołectwa.

Radny Andrzej Rojek zapytał, dlaczego nie doszło do zorganizowania wystawy pamiątek związanych z jubileuszem. Wójt odpowiedział, że nie było jeszcze podejścia. Taka wystawa planowana jest na przyszły rok, po zakończeniu obchodów. Pani Małgorzata Guz dodała: w grudniu.

Pani kierownik GBP - Teresa Sojka przedstawiła plany na przyszły rok. Będzie to "Rok z literaturą polską", przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Zorganizowane będą ferie i wakacje z GOK-iem. W budżecie na przyszły rok ważną pozycją jest zakup komputera dla Kończyc Małych. Zorganizowane będą spotkania autorskie. Pani Guz dodała, że spotkania będą z naszymi lokalnymi autorami: Państwem Bartoszek i Panem Klockiem.

Przewodniczący komisji podziękował pracownikom GOK, wójtowi, radnym za organizację i udział w imprezach związanych z obchodami roku jubileuszowego.

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o przygotowanie uchwały o wpisie do Księgi Zasłużonych Honorowego Obywatela pana Stefana Górnika. Przewodniczący komisji zaproponował, aby oprócz zaproszonych uprzednio do uhonorowania działaczy kultury zaprosić również Państwo Bartoszków i Pana Klocka. Wnioski przyjęto jednogłośnie.

Punkt 2 - sprawy bieżące.

Wpłynęło pismo Pana Bronisława Sali dot. pomocy w kuchni w przedszkolu w Kaczycach. Wójt omówił sprawę. Należy to do dyrektora przedszkola. Pismo jest osobiste i subiektywne. Nie jest to w kompetencji Rady Gminy, decyzja o sprawach organizacyjnych do dyrektora przedszkola, istniejąca sytuacja jest porównywalna do pozostałych przedszkoli.

Wniosek do budżetu Gminy - na nagrody dla działaczy kultury i sportu oraz laureata Srebrnej Cieszynianki. Wniosek podjęto jednogłośnie 8 głosami za.

Wójt przedstawił propozycję ujęcia w programie przeciwdziałania alkoholizmowi szkółek piłkarskich.

Radny Grzegorz Kukuczka zaproponował ujęcie imprezy "Rodzinny Rajd Rowerowy" w przyszłorocznym budżecie. Impreza przewidziana na początek czerwca, organizowana przez UGKS "Sokół". Wniosek podjęto jednogłośnie 8 głosami za.

Radny Andrzej Rojek zaproponował wprowadzić do budżetu odnowienie pomnika w parku koło budynku Urzędu Gminy. Poprzez księży można ogłosić wywieszenie listy osób do zweryfikowania przez mieszkańców. Temat będzie realizować Rada Sołecka przy częściowym wsparciu Wójta. Wniosek przyjęto jednogłośnie 8 głosami za.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 34/05 z posiedzenia w dniu 20 października 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2006 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2006 14:03

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 158