SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARCZEJ

RADY GMIN ZEBRZYDOWICE ZA ROK 2005 r.

Komisja Gospodarcza od początku roku działała w 7 osobowym składzie. Od miesiąca lipca w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wybrany Radny zadeklarował uczestnictwo w Komisji gospodarczej. Obecnie stan Komisji to 8 Radnych. W posiedzeniach uczestniczyło w ciągu roku 95 % ogólnej liczby członków Komisji. Komisja działała zgodnie z planem Komisji zatwierdzonym przez Radę Gminy. Zajmowała się tematami gospodarczymi i bezpieczeństwem w gminie. Z tych dyskusji tematycznych wysuwano wnioski i poczyniono ustalenia, kierując je do Wójta Gminy celem ich realizacji. Tematami posiedzeń Komisji były:

Miesiąc - Styczeń - 26.01.2005 r.
Tematy - Zapoznanie Komisji ze stanem bezpieczeństwa w gminie.
Wyniki podjętych działań w 2004 roku przez Policję.
Sytuacja na przejściach granicznych po wejściu do Unii Europejskiej.
Zaproszeni: Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach - Pan Robert Kamiński
Przedstawiciel GPK Straż Graniczna w Zebrzydowicach - Pan Józef Siąkała
Uczestniczył: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka
Omówiono stan bezpieczeństwa w gminie. Wzrosła liczba zatrzymanych kierowców nietrzeźwych. Przestępstw cięższego kalibru nie odnotowano. Służba Graniczna współpracuje z Policją. Zdarzają się próby przekraczania granicy nielegalnie, jednak są wykrywane i szybko likwidowane.
 
Miesiąc - Luty - 16.02.2005 r.
Tematy - Omówienie gospodarki wodno - ściekowej.
Wyniki bilansu za 2004 rok, kalkulacja kosztów dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zaproszeni: Prezes Spółki ARKOM, eksploatator sieci - Pan Stanisław Spandel
Uczestniczył: Zastępca Wójta Gminy - Pan Karol Sitek.
W roku 2004 powołano dodatkowo Komisję składającą się z Radnych (po 1 osobie z każdej komisji) celem wyjaśnienia prawidłowego ustalenia stawek za wodę i kanalizację oraz nadmierne straty wody - około 50 %. Komisja zastanawiała się nad zmianą eksploatatora sieci. Zobowiązano Wójta Gminy do rozpatrzenia możliwości.
 
Miesiąc - Marzec - 23.03.2005 r.
Tematy - Informacja dotycząca działalności rolniczej w gminie.
Korzystanie rolników ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Podjęte działania wobec rolników, celem pogłębienia wiedzy rolniczej w nowej rzeczywistości po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Zaproszeni: Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie - Pani Zofia Sadowska.
Inspektor Referatu PR Urzędu Gminy - Pani Jadwiga Gabzdyl
Uczestniczył: Zastępca Wójta Gminy - Pan Karol Sitek.
Omówiono działalność rolniczą w gminie. Skupiono uwagę na dopłaty obszarowe z funduszy unijnych, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty. Zapoznano się z programami unijnymi dla rolników, z których mogą korzystać.
 
Miesiąc - Kwiecień - 20.04.2005 r.
Tematy - Omówienie spraw sołeckich dotyczących stanu dróg po zimie, funkcjonowanie gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
Zaproszeni: Sołtysi poszczególnych sołectw: Kaczyce - Helena Wawrzyczek, Kończyce Małe - Janina Węglorz, Marklowice Górne - Tadeusz Guz, Zebrzydowice Górne - Tadeusz Kołatek, Zebrzydowice Dolne - Wiesław Węglorz
Inspektorzy referatu komunalnego w Urzędzie gminy - Pan Bronisław Piekar i Pan Kazimierz Herman.
Uczestniczył: Zastępca Wójta Gminy - Pan Karol Sitek.
Komisja wnioskowała wystąpić ponownie z apelem do Dyrektorów Szkół o przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do młodzieży, dotyczącej przestrzegania czystości w miejscach publicznych (papierki, opakowania). Przeprowadzić akcję propagandową w formie ulotek jako dodatek do Wiadomości znad Piotrówki na temat utrzymania czystości i porządku w gminie. Gospodarka odpadami uregulowana. Drogi doraźnie naprawione po zimie.
 
Miesiąc - Maj - 18.05.2005 r.
Tematy - Informacja Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej o wystawionych zagrożeniach i żywiołach na terenie gminy w 2004 r. Stan gotowości do niesienia pomocy w razie zagrożeń lub zdarzeń. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Obrony Cywilnej.
Zaproszeni: Komendant GOSP - Pan Leon Smoter
Inspektor O.C. w Urzędzie Gminy - Pan Władysław Żyłka
Uczestniczył: Zastępca Wójta Gminy - Pan Karol Sitek.
Komendant GOSP podał statystykę wystąpionych zagrożeń na terenie gminy w 2004 roku. Przedstawił stan jednostek OSP. Są dobrze zaopatrzone w sprzęt, sprawne samochody bojowe. Gotowość do niesienia pomocy w każdej chwili. Inspektor O.C. zapoznał Komisję z bieżącą działalnością O.C. Charakterystyka zagrożeń się nie zmienia. W 2004 roku nadzwyczajnych zagrożeń nie było.
 
Miesiąc - Czerwiec - 22.06.2005 r.
Tematy - Podsumowanie działania Gminnej Spółki Wodnej za 2004 rok. Plany zamierzeń na 2005 rok.
Zaproszeni: Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Zebrzydowicach - Pan Stanisław Grinig.
Kierownik Referatu PR w Urzędzie Gminy - Pan Bogusław Kargula.
Uczestniczył: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka.
Przewodniczący GSW przedstawił sprawozdanie z działalności spółki wodnej za 2004 rok. Naprawy drenów na gruntach rolnych wykonywane są na bieżąco. Jest dobrze. Udrażniane są rowy melioracyjne. Gorzej ze ściągalnością składek członkowskich. Trzeba na to zwrócić uwagę i egzekwować.
 
Miesiąc - Lipiec - nie planowano posiedzenia Komisji.
 
Miesiąc - Sierpień - 18.08.2005 r.
Tematy - Informacja o przygotowaniach szkół, gimnazjum pod względem bezpieczeństwa w obiektach oraz na drogach, wokół tych obiektów w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.
Zaproszeni: Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach - Pan Robert Kamiński.
Dyrektorzy Zespołów Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach, Szkół Podstawowych w Kończycach Małych i Marklowicach Górnych.
Uczestniczył: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka.
Dyrektorzy Szkół oświadczyli, że obiekty są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, również pod względem bezpieczeństwa. Komendant Policji zapewnił, że wzorem lat ubiegłych Policja będzie prowadzić działania pod kryptonimem "Bezpieczna droga do szkoły".
 
Miesiąc - Wrzesień - 21.09.2005 r.
Tematy - Przedstawienie Komisji stanu zaawansowania prac związanych z budową nowych ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Informacja dotycząca obecnego stanu budynków nie podłączonych do kanalizacji a mających możliwość. Podjęte działania w tym zakresie.
Omówienie likwidacji skutków powodzi, która nawiedziła gminę.
Zaproszeni: Kierownik Referatu IR w Urzędzie Gminy - Pani Ewa Suchecka.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Anna Szeliga.
Uczestniczył: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka.
Sprawy dotyczące przyłączy kanalizacji do budynków są ciągle trudną sprawą. Czasem właściciele posesji są w trudnej sytuacji finansowej, osoby w podeszłym wieku. Stan niepodłączonych budynków do kanalizacji a mających możliwość z roku na rok się zmniejsza. Trwają prace budowy nowych ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Omówiono likwidację skutków powodzi, zakres udzielonej pomocy powodzianom, w tym również przez GOPS.
Postanowiono ponownie na Komisji Gospodarczej w październiku b.r. zająć się sprawą skutków powodzi, omówić i podjąć działania w poszerzonym składzie.
 
Miesiąc - Październik - 19.10.2005 r.
Tematy - Informacja o skutkach powodzi, która wystąpiła na terenie gminy w dniu 24.08.2005 r.
Zapoznanie Komisji z przygotowaniem do zimy na drogach gminnych.
Zaproszeni: Pani Joanna Materna - Rybińska - reprezentowała Starostę Powiatu Cieszyńskiego.
Pan Jarosław Kawulok - Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Inspektorat w Raciborzu.
Pan Krzysztof Pomietło - Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe w Pszczynie.
Przedstawiciel Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju - Pan Deberny.
Prezesi OSP z naszej gminy oraz Komendant GOSP - Leon Smoter.
Pan Stanisław Grinig - Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Zebrzydowice
Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Anna Szeliga
Sołtysi poszczególnych sołectw w gminie.
Uczestniczyli: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka
Zastępca Wójta - Pan Karol Sitek
Wójt gminy przedstawił skutki i straty, jakie wyrządziła powódź w sierpniu b.r. na terenie części gminy. W wyniku ulewnych deszczów niespodziewanie wystąpiła z brzegów rzeka Piotrówka na całej długości oraz potoki dopływające do Piotrówki, czyniąc straszne szkody w gospodarce komunalnej - zniszczone drogi, podtopienia budynków komunalnych, zalane kotłownie. W gospodarstwach prywatnych zalane budynki mieszkalne, gospodarcze, zniszczone grunty rolne wraz z ziemiopłodami. Powodzi takiej nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Poczyniono pewne ustalenia, wysunięto wnioski i podjąć należy działania w kierunku wcześniejszego ostrzegania o zagrożeniach przez Służby zajmujące się tym zagadnieniem. Szczegółowe ustalenia i sposób likwidacji skutków powodzi są ujęte w protokole Komisji z tego posiedzenia. Z przygotowaniem do akcji ZIMA na drogach gminnych zapoznał Wójt Gminy.
 
Miesiąc - Listopad - 23.11.2005 r.
Tematy - Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych na 2006 rok.
Uczestniczyli: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka
Inspektorzy Referatu podatkowego - Panie: Alicja Giza, Bożena Goławska, Anna Chodacka
Stawki podatkowe zaproponowane przez Wójta Gminy przedstawiły Panie z Referatu podatkowego, udzielały wyjaśnień. Komisja zaopiniowała te stawki pozytywnie, jednogłośnie.
 
Miesiąc - Grudzień - 20.12.2005 r.
Tematy - Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
Przedstawienie planu pracy Komisji na 2006 rok.
Uczestniczyli: Wójt Gminy - Pan Andrzej Kondziołka
Skarbnik Gminy - Pani Danuta Mżyczek
W posiedzeniu brały udział wszystkie Komisje Rady Gminy, wspólnie omawiały projekt budżetu gminy na 2006 rok. Zaopiniowały pozytywnie. Budżet został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2005 roku.

W aktach Komisji Gospodarczej Rady Gminy znajdują się protokoły ze wszystkich posiedzeń, w których są zapisane szczegółowo - przebieg obrad, wysunięte wnioski i ustalenia kierowane do realizacji przez Wójta Gminy.

Szczegółowe rozliczenie realizacji wniosków wysuniętych w ciągu roku na posiedzeniach Komisji zostało przedstawione w dniu 19.10.b.r. na posiedzeniu. Komisja przyjęła tę informację bez uwag i zastrzeżeń.

Na każdym posiedzeniu Komisji były omawiane i opiniowane projekty uchwał oraz temat wprowadzony - sprawy bieżące.


 

Sprawozdanie sporządziła - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Zebrzydowicach - Helena Wawrzyczek.


 
 

Załącznik: wnioski i ustalenia podjęte na posiedzeniach Komisji Gospodarczej w 2005 roku oraz ich realizacja.

Wnioski i ustalenia podjęte na posiedzeniach Komisji Gospodarczej - 2005 r.

 1. Komisja wnioskowała obniżyć stawki czynszu w OSP Kaczyce dotyczące:
  • organizowania styp do 100,00 zł
  • organizowania imprez okolicznościowych do 100,00 zł
  dotyczy to wynajęcia Sali w Remizie OSP, są to stawki porównywalne do wynajęcia sal w innych Remizach OSP znajdujących się na terenie gminy.
  To zostało załatwione pozytywnie.
 2. Wnioskowano o uhonorowanie Pana Leona Smotra - długoletniego Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach za całokształt pracy na rzecz bezpieczeństwa w gminie. Został uhonorowany "ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI".
 3. Komisja pozytywnie zaopiniowała przekazanie w użyczenie Komisariatowi Policji w Zebrzydowicach samochodu osobowego marki "POLONEZ" będącego własnością Urzędu Gminy. Samochód został przekazany Policji.
 4. Komisja wnosiła o rozważenie możliwości wykupienia karnetów przez GPK Straż Graniczna w Zebrzydowicach na wynajęcie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach. To zostało załatwione pozytywnie.
 5. Komisja wnioskowała o powołanie straży gminnej. Zaplanować środki finansowe na realizację wniosku w budżecie gminy na 2006 rok.
  Wniosek nie zrealizowano z braku środków, w najbliższym czasie nie jest to możliwe.
 6. Wystąpić ponownie z apelem do Dyrektorów Szkół o przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do młodzieży, dotyczącej przestrzegania czystości w miejscach publicznych (nie zaśmiecanie papierkami, opakowaniami). Zostało to zrealizowane. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych pouczyli młodzież i dzieci. Było sprzątanie ulic.
 7. Przeprowadzić akcję propagandową w formie ulotek jako dodatek do "Wiadomości znad Piotrówki" na temat utrzymywania czystości i porządku w gminie. Ukazała się informacja w "WzP" na ten temat.
 8. Wnioskowano wystąpić do administratora budynku Urzędu Celnego w Katowicach z pismem dotyczącym remontu elewacji budynku znajdującego się na Granicy Państwa przy ul. Tuwima w Kaczycach. Jest bardzo złą wizytówką dla naszej gminy. Otrzymano odpowiedź: Izba Celna w Katowicach nie ma środków na remont i w najbliższym czasie wykonanie remontu nie będzie możliwe.
 9. Komisja zapoznała się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Jastrzębiu Zdroju dotyczącym uciążliwości spowodowanej wzmożonym ruchem samochodów dostawczych o dużej ładowności na przyległej do budynku drodze - ul. Morcinka w Kaczycach i skierowała pismo do Wójta Gminy do rozeznania. Droga jest własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Wójt nie może zakazać jeżdżenia. Odpowiedzi udzielono Spółdzielni.
 10. Komisja wniosła o zamontowanie wskaźnika wysokości poziomu wody na moście przy ul. Korczaka w Kończycach Małych na rzece Piętrówce. Zostało to wykonane.
 11. Wniosła o rozpatrzenie możliwości awaryjnego zrzutu wody ze stawu "Młyńszczok" w Zebrzydowicach. Jest możliwość, zadanie ujęto w budżecie gminy na 2006 rok.

Wnioski stanowią załącznik do sprawozdania Komisji Gospodarczej z działalności za 2005 rok.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Gminy
Helena Wawrzyczek

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności w 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:21.04.2006 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:21.04.2006 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 120