wersja do wydruku Piotr Gęsior 21.04.2006 13:51

Sprawozdanie z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetowej w 2005 roku

Posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w roku 2005 odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

W styczniu Komisja zapoznała się ze stanem rzeczowym i finansowym wybranego zadania inwestycyjnego. Zapoznano się z zaawansowaniem prac modernizacyjnych, prowadzonych w budynku Urzędu Gminy. Projekt wykonała firma "Inwestprojekt" z Gliwic. Prace rozpoczęto w październiku. Nakłady dotychczas poniesione - ok. 390.000 zł.. Planowany termin zakończenia prac - marzec. Po zakończeniu robót pozostanie do wykonania termomodernizacja obiektu. Komisja zaopiniowała przedstawione projekty uchwał. Członkowie Komisji przedstawili swoje stanowisko na temat dalszego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. Wójt Gminy zapoznał zebranych o prowadzonych rozmowach z wodociągami jastrzębskimi i cieszyńskimi.

W lutym członkowie Komisji zapoznali się realizacją dochodów budżetowych z tytułu wpłat podatku od nieruchomości w 2004 roku. Plan wynosił - 3.658.422 zł, wykonanie - 4.441.533 zł. Wyższe wykonanie było wynikiem rozpoczęcia spłat zaległości przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Nie reguluje bieżących należności natomiast inny dłużnik tj. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami. Ściąganie należności następuje wyłącznie poprzez egzekucję komorniczą. Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków. Analiza wykazała brak poprawy w ograniczaniu strat wody. Komisja zwróciła się do wójta o wystąpienie do eksploatatora sieci wod-kan o uzupełnienie materiałów. W toku dyskusji radni zawnioskowali o powołanie doraźnej komisji rady w celu wypracowania koncepcji dalszego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek wójta o przekazanie samochodu służbowego Polonez policji w Zebrzydowicach. Komisja zaopiniowała projekty uchwał.

W marcu Komisja omówiła i przeanalizowała wykonanie budżetu gminy w 2004 roku. Komisja negatywnie zaopiniowała projekty uchwał wprowadzających nowe stawki za dostawę wody i odbiór ścieków komunalnych. Pozostałe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

W kwietniu członkowie Komisji Budżetowej zapoznali się z informacją na temat wykorzystania mienia komunalnego gminy i polityki w zakresie jego dzierżawy i sprzedaży. Informacja zawierała szczegółowe dane o nabyciu mienia komunalnego w roku 2004 w drodze komunalizacji (na wniosek gminy), w drodze zakupu, darowizny od mieszkańców, zamiany, w trybie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntów oraz w trybie art. 179 Kodeksu Cywilnego, a także o zbyciu mienia komunalnego.

Przedstawiono plany nabycia i zbycia mienia w roku 2005. Komisja zaopiniowała projekty uchwał.

Na posiedzeniu w maju omówiono i przeanalizowano wykonanie budżetu gminy za I kwartał. Informację na ten temat przedstawił Wójt Gminy. Poinformował również radnych o prowadzonych procedurach przetargowych. Zaopiniowano projekty uchwał.

W miesiącu czerwcu w ramach omawiania stopnia realizacji prowadzonych inwestycji gminnych komisja dokonała wizji w terenie. Zapoznała się z zaawansowaniem robót przy ulicy Staropolskiej (oraz z parkingiem przy kościele) w Kończycach Małych oraz dokonała przeglądu budynku sportowego przy boisku w Marklowicach Górnych. Członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat prowadzonych remontów na drogach gminnych. W ramach opiniowania projektów uchwał Komisja zatwierdziła bilans Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Komisja zapoznała się z pismami - Śląskiego Oddziału Straży Granicznej o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Marklowicach Górnych o umorzeniu zaległości podatkowych.

Lipiec - planowana przerwa wakacyjna.

W sierpniu Komisja omówiła wykonanie budżetu Gminy w I półroczu. Wójt Gminy zapoznał radnych z zagrożeniami braku zabezpieczenia finansowego na zadania związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej. Zagrożenie to wynikło z powodu braku środków zewnętrznych na współfinansowanie projektów. Alternatywą są inne fundusze lub kredyty z WFOŚ i GW. Komisja została poinformowana o deklaracji PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach spłaty zaległości podatkowych. Zaopiniowano projekty uchwał.

W miesiącu wrześniu Komisja przeprowadziła wstępną dyskusję nad budżetem na rok 2006. Wśród omawiania priorytetów wskazano na konieczność rozpoczęcia termomodernizacji budynków komunalnych. Prace te obejmą również modernizację kotłowni i wymianę przestarzałych pieców CO. Wójt Gminy poinformował członków Komisji o napływających wnioskach do projektu budżetu (jednostki organizacyjne i rady sołeckie).Radni zaproponowali, aby opracować wieloletni program inwestycyjny, dotyczący dróg gminnych w poszczególnych sołectwach. Program wymagałby współfinansowania ze środków zewnętrznych. Wójt poinformował o koniecznych zmianach w statucie Gminy w związku z uchwałą dot. utworzenia zakładu budżetowego. Komisja zaopiniowała projekty uchwał.

W październiku Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała wnioski budżetowe zgłaszane do projektu budżetu na 2006 rok na posiedzeniu komisji społecznej.

Wójt poinformował radnych o realizacji wniosku Komisji dotyczącego wytypowania dróg we wszystkich sołectwach, przewidzianych di gruntownej modernizacji. Radni zapoznali się z informacją o prowadzonych inwestycjach i remontach. Komisja zaopiniowała projekty uchwał.

Na posiedzeniu Komisji w listopadzie zapoznano się realizacją budżetu po trzech kwartałach. Wykonanie: dochody - 74,3 %, wydatki - 60,6 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z PKP oraz SRK - wpłaty zaległych i bieżących rat podatku od nieruchomości są realizowane wg przyjętego harmonogramu. Kolej do końca roku zobowiązała się uregulować wszystkie zaległości.

Komisja zaopiniowała propozycje podatkowe na 2006 rok oraz inne projekty uchwał.

W grudniu, na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy szczegółowo omawiano i pozytywnie zaopiniowano ostateczny projekt budżetu Gminy na 2006 rok. Komisja przyjęła plan pracy na rok 2006.

Tematyka wszystkich posiedzeń Komisji Budżetowej obejmowała najbardziej aktualne sprawy bieżące, istotne z punktu widzenia radnych - członków Komisji i mające wpływ na codzienne życie mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

Frekwencja na posiedzeniach Komisji Budżetowej kształtowała się na bardzo wysokim poziomie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności w 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:21.04.2006 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:21.04.2006 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 65