Zebrzydowice, dnia 20.04.2006 r.

IR- przetarg 14/2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693-307 fax /0-32/ 4693-266 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.00.00.00-7,
  45.11.11.00-9
  45.26.25.00-6
  45.43.00.00-0
  45.26.00.00-7
  45.33.00.00-9
  45.33.11.00-7

Zakres robót:

  • roboty dociepleniowe i dekarskie
  • roboty ogólnobudowlane wewnętrzne / remontowe, wykończeniowe /
  • instalacje wewnętrzne wod.-kan., co, kotłownia gazowa
  • instalacje elektryczne
  • ogrodzenie zewnetrzne

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006 r.

Wadium w wysokości 8.000,00 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto Urzędu Gminy - BS Jastrzębie 85847000012001003042830011

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania z ofertą - 60 dni kalendarzowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 27. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 60,00 zł.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tut. Urzędu - mgr inż. Ewa Suchecka i Wiesława Zniszczoł , tel. wew. 107 - pokój nr 27.

Termin składania ofert - do dnia 13.06.2006 r. do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego- pokój nr 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

  • spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
  • posiadają w rejestrze firmy zapis o działalności, zgodny z przedmiotem zamówienia

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na adaptację budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:20.04.2006 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:20.04.2006 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 150