Zarządzenie Nr 0151-IV/14/32/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 z późniejszymi zmianami) , art.37 ust.1,art.38 ust.1 i 2 i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze zm ), § 1- 12 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz.2108) ,Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r.w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej oraz uchwały Nr XXXXI/331/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ze zmianą

Zarządzam, co następuje

§ 1

Ogłasza się przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku Gimnazjum w Kaczycach przy ulicy Harcerskiej 13, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - Przewodniczący Komisji
inż. Bogusław Kargula - członek
Jadwiga Gabzdyl - członek

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-IV/14/32/2006
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 marca 2006 r.

Ogłoszenie
o przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku Gimnazjum w Kaczycach, przy ulicy Harcerskiej 13

Powierzchnia ogólna lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu Przeznaczenie nieruchomości w ogólnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice i sposób jej zagospodarowaniu Cena wywoławcza czynszu na wynajem lokalu mieszkaniowego
zł/m²
Wadium Informacja o sposobie najmu lokalu Lokalizacja budynku, w którym mieści się lokal
103,45 79,25 teren zabudowy usługowej
- usługi publiczne, D 65 UP
2,50 100,00 zł najem lokalu w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
W przetargu mogą brać udział pracownicy zatrudnieni w jednostkach oświatowych na terenie gminy ( lokal mieści się w budynku gimnazjum - mieszkanie służbowe )
Kaczyce,
ul. Harcerska 13

Przetarg odbędzie się 10 maja / środa/ 2006 r. o godz. 14oo w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice / II piętro , pok. nr 26.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić gotówką , w terminie do dnia 4 maja (czwartek ) 2006 r. do godz. 15oo w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice ( pok.. nr 11).

Stawający do przetargu winni przedstawić dokument ( zaświadczenie ) potwierdzający fakt zatrudnienia w placówce oświatowej na terenie gminy Zebrzydowice. Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą .Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie podpisania umowy najmu, Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania komisji przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 62