Zarządzenie Nr 0151-IV/13/30/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) , art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ).

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać przesunięć w wydatkach:

1. w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 710 35 - Cmentarze    
  zmniejszyć wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.690,00 zł
  zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł
    wydatki bieżące o kwotę 690,00 zł
 
§ 2
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy paragrafami:
 
1. w dz. 630 - Turystyka    
  rozdz. 63095 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć    
  § 6050 - Wydatki inwestycje jednostek budżetowych o kwotę 34.000,00 zł
 
  zwiększyć    
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.000,00 zł
 
2. w dz. 710 - Działalność usługowa    
  rozdz. 71035 - Cmentarze    
  zmniejszyć    
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 690,00 zł
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł
 
  zwiększyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.690,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł
 
§ 3
 
Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej i celowej
 
z dz. 758 - Różne rozliczenia    
  rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe    
  § 4810 - Rezerwy kwotę 29.223,00 zł
  § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje kwotę 14.000,00 zł
 
na: 1. dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna    
  § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł
 
  2. dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 29.223,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 57