Zarządzenie Nr 0151-IV/11/28/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 14.497,00 zł
 
1. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 14.497,00 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 14.497,00 zł
 
1. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 14.497,00 zł
  wydatki bieżące - 14.497,00 zł    
 
§ 3
 
Zmniejszyć dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 111,00 zł
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 111,00 zł
 
§ 4
 
Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 111,00 zł
 
1. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 111,00 zł
  wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - 111,00 zł    
 
Dochody po zmianie wynoszą     21.711.803,88 zł
Wydatki po zmianie wynoszą     24.994.894,88 zł
   
 
§ 5
 
Dokonać przesunięć w wydatkach
 
1. w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 17.000,00 zł
  wydatki bieżące - 7.000,00 zł    
  wydatki majątkowe - 10.000,00 zł    
 
  zwiększyć    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 17.000,00 zł
  wydatki majątkowe - 17.000,00 zł    
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 247,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 247,00 zł
 
3. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć - wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł
  zwiększyć - wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł
 
§ 6
 
Ustalić układ wykonawczy do zmiany budżetu na 2006 rok
 
1. Zwiększyć w dochodach    
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 14.497,00 zł
 
2. Zwiększyć w wydatkach    
  w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 14.497,00 zł
 
3. Zmniejszyć w dochodach    
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 111,00 zł
 
4. Zmniejszyć w wydatkach    
  w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 93,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16,00 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2,00 zł
 
5. W dokonanych przesunięciach w wydatkach:    
  1) w dz. 600 - Transport i łączność    
  zmniejszyć    
  rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
 
  zwiększyć    
  rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    
  § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł
 
  2) w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe    
  zmniejszyć    
  § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 247,00 zł
  zwiększyć    
  § 4427 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 247,00 zł
 
  3) w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć    
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł
 
  zwiększyć    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł
 

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 62