Zarządzenie Nr 0151-IV/10/24/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać następujących przesunięć w wydatkach

1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże pożarne    
  zmniejszyć - Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
  zwiększyć - Wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
 
2. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół    
  zmniejszyć - Wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł
  zwiększyć - Wydatki bieżące - dotacja do stowarzyszenia o kwotę 21.000,00 zł
 
§ 2
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami
 
1. w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne    
  zmniejszyć § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
  zwiększyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł
 
2 w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.000,00 zł
  zwiększyć § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom o kwotę 21.000,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 13:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 57