Zarządzenie Nr 0151-IV/2/7/06
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie: zasad podziału środków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2006.

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. / oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków / Dz.U. Nr 46 poz. 430 z 2002 r. /

Zarządzam, co następuje

§ 1

Przyjąć zasady podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz zasady dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2006.

§ 2

Zasady podziału środków na doskonalenie i dokształcanie
zawodowe nauczycieli na rok 2006 r.

 1. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. / tworzy się fundusz na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 2. 20% środków tego funduszu przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych.

 3. Pozostałe 80% środków rozdziela się placówkom oświatowym.

 4. Z kwoty przyznanej dla każdej placówki przeznacza się :

  55% - na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w specjalnościach, w których występuje deficyt
  30% - na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych
  5% - na dofinansowanie szkoleń dyrektorów
  10% - na zakup materiałów szkoleniowych

§ 3

Zasady dofinansowania form doskonalenia i dokształcania
zawodowego nauczycieli

 1. Z kwoty przyznanej placówce oświatowej, przeznaczonej na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli można sfinansować do 50% opłaty lub czesnego za semestr - nie więcej jednak niż 500,- zł, oraz zwrot kosztów dojazdu.

 2. Nauczyciel, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest przepracować w gminie Zebrzydowice 3 lata od momentu otrzymania dofinansowania. W przeciwnym przypadku zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania.

 3. Do zwrotu dofinansowania zobowiązani są także nauczyciele, którzy przerwą studia lub nie ukończą ich w przewidzianym terminie.

 4. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 3 niniejszych zasad, następuje na podstawie zawartej umowy.

 5. W ramach dofinansowania indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli preferowane będą kierunki dające prawo nauczania języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorom placówek oświatowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zasad podziału środków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 12:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 50