Zarządzenie nr 0151-IV/2/6/06
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego G.Z.W. i K. w Zebrzydowicach

Na podstawie § 6 ust. 5 statutu G.Z.W. i K. w Zebrzydowicach

zarządzam, co następuje:

1) zatwierdzić regulamin organizacyjny G.Z.W. i K. w Zebrzydowicach w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi G.Z.W. i K. w Zebrzydowicach,

3) zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 0151-IV/2/6/06

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, zwany dalej Zakładem, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach nr XXXV/374/05 z dnia 29. listopada 2005 r.

§ 2

Zakład jest zakładem budżetowym działającym w oparciu o:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 19 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)
2. Ustawę o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r. (Dz. U. Nr 122, poz. 43 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu. (Dz. U. 2005, nr 23, poz. 190)
4. Ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.)
6. Statut zakładu.

§ 3

Zakład posiada numer statystyczny i jest zarejestrowany w urzędzie statystycznym.

§ 4

Przedmiotem działalności zakładu jest realizacja zadań określonych w statucie.

§ 5

1. Nad Zakładem nadzór sprawują Rada Gminy Zebrzydowice oraz Wójt Gminy Zebrzydowice.
2. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada siedzibę w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Antoniego Janusza 6 i jest gminną jednostką organizacyjną, którą kieruje jednoosobowo Kierownik Zakładu.
3. Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Przez całą dobę pełnione są dyżury na poszczególnych obiektach. Obsługa Klienta czynna jest codziennie w godzinach pracy Zakładu, z tym, że we wtorki od 7.30 do 17.00.

§ 6

Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadą samofinansowania, pokrywając z uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania wobec kontrahentów, a ponadto tworzy fundusze, którymi samodzielnie gospodaruje, w oparciu o obowiązujące przepisy, na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy planu finansowego.

§ 7

Źródłem przychodów Zakładu są:

1) opłaty z tytułu poboru wody przez odbiorców,
2) opłaty za odbiór i oczyszczanie ścieków,
3) odpłatna działalność usługowa,
4) inne, w tym dotacje z budżetu gminy.

II. Wewnętrzna struktura organizacyjna Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

§ 8

W zarządzaniu Zakładem obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, rozdziału czynności i odpowiedzialności.

§ 10

W strukturze organizacyjnej Zakładu wyróżnia się:

1) kierownictwo Zakładu,
2) komórki organizacyjne:
  a) dział techniczny,
  b) dział księgowo - kadrowy,
  c) obsługi klienta i administracyjny.

§ 11

Zatrudnienie w Zakładzie organizuje się wg poniższej tabeli stanowisk:

1) kierownicze stanowiska urzędnicze:
  a) kierownik,
  b) z-ca kierownika,
  c) główny księgowy,
2) stanowiska urzędnicze:
  a) inspektor,
  b) samodzielny referent,
3) stanowiska pracownicze:
  a) operator urządzeń,
  b) konserwator maszyn i urządzeń,
  c) odczytywacz wodomierzy - inkasent,
  d) robotnik.

§ 12

Szczegółowe zakresy działania określa kierownik Zakładu w indywidualnych zakresach czynności pracowników.

§ 13

Zmiany niniejszego regulaminu powinny być wprowadzane w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego G.Z.W. i K. w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:18.04.2006 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:18.04.2006 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 62