Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.).

2. Miejsce załatwienia sprawy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – pokój nr 7 (parter Urzędu Gminy)

3. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

4. Opis procedury
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom;
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

5. Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,
  2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  4. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
   • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub,
   • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  6. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość,
 5. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

6. Opłaty administracyjne
Bez opłat.

7. Opłaty skarbowe.
Bez opłat.

8. Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Bielsku Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje.
Brak.

10. Załączniki (pliki do pobrania)
Brak.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.03.2006 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2016 12:34

Rejestr zmian dokumentu

11.02.2016 12:34 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
29.01.2015 11:19 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
22.05.2013 11:27 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
22.05.2013 11:26 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

(Sylwia Hernas)
22.05.2013 11:26 Usunięto załącznik Oświadczenie członka rodziny o
wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

(Sylwia Hernas)
22.05.2013 11:25 Usunięto załącznik Oświadczenie członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym

(Sylwia Hernas)
05.03.2010 12:43 Edycja dokumentu (Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:40 Edycja dokumentu (Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:39 Dodano załącznik "Oświadczenie członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym"

(Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:39 Dodano załącznik "Oświadczenie członka rodziny o
wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu"

(Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:39 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego"

(Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:37 Usunięto załącznik zaliczka.pdf (Daniel Kroczek)
05.03.2010 12:33 Edycja dokumentu (Daniel Kroczek)
05.03.2010 11:29Dokument został odzyskany. (Daniel Kroczek)
09.02.2010 13:45Dokument usunięto. (Daniel Kroczek)
04.09.2007 15:46 Edycja dokumentu (Piotr Gęsior)
04.09.2007 15:44 Dodano załącznik "zaliczka.pdf" (Piotr Gęsior)
04.09.2007 15:43 Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki
alimentacyjnej"

(Piotr Gęsior)
06.03.2006 15:10 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1302