Zarządzenie Nr 0151-IV/46/115/05
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jedn. tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 173.132,33 zł
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związkom gmin ) o kwotę 0,33 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 2.000,00 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 900,00 zł
 
4. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    
  § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 144.358,00 zł
 
5. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) o kwotę 25.874,00 zł
 
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 173.132,33 zł
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 0,33 zł
 
2. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie    
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.570,45 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 429,55 zł
 
3. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80195 - Pozostała działalność    
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900,00 zł
 
4. w dz. 852 - Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    
  § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 140.027,00 zł
  § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.162,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.169,00 zł
 
5. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów    
  § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 25.874,00 zł
 
Dochody po zmianie wynoszą 21.429.460,86 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 23.043.321,20 zł
Deficyt w wysokości 1.613.860,34 zł
zostaje pokryty z:  
      1. wolnych środków 578.860,34 zł
      2. pożyczek z WFOŚiGW 935.000,00 zł
      3. preferencyjnego kredytu 100.000,00 zł
 
 
Rozchody - spłata kredytów i pożyczek w wysokości
zostaje pokryta z wolnych środków
618.846 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięć w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami
 
1. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    
  zmniejszyć § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.270,18 zł
  zwiększyć § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.270,18 zł
 
2. w dz. 600 - Transport i łączność    
  rozdz. 60031 - Przejścia graniczne    
  zmniejszyć § 4260 - Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł
 
3. w dz. 750 - Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin    
  zmniejszyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł
  § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 210,00 zł
  zwiększyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł
  § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 210,00 zł
 
4. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    
  zmniejszyć § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14,43 zł
  § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1,33 zł
  § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 79,84 zł
  zwiększyć § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 95,60 zł
 
5. w dz. 801 - Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 - Gimnazja    
  zmniejszyć § 4260 - Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł
 
6. w dz. 851 - Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.180,00 zł
  zwiększyć § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł
  § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 180,00 zł
 
7. w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport    
  rozdz. 92695 - Pozostała działalność    
  zmniejszyć § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.557,00 zł
  zwiększyć § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.307,00 zł
  § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 250,00 zł

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 14:01

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 117