ZARZĄDZENIE NR SG 0151-IV/45/114/05

WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 22 listopada 2005r.

w sprawie : powołania Zespołów Spisowych.

Na podstawie art. 2 ust. l pkt. , ust. 2 pkt.3 art. 10, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 , poz. 591 ) oraz pkt. II ppkt. 3 i 4 Zarządzenia Wójta 0151-IV /45/ 114/ 05 z 22 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych , Zarządzenie Nr 0152/ 6/2001 z dn. 16 listopada 2001 r. przeprowadzania inwentaryzacji (.... ).

ZARZĄDZAM :

§ 1

Powołać Zespoły spisowe do prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacyjnego majątku ujętego w § l Zarządzenia Wójta Nr 0151 - IV/ 45/ 114/ 05 z dnia 22 listopada 2005r. według harmonogramu określonego w załączniku Nr l do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

I. Zespoły spisowe Nr od I - VI przeprowadzą inwentaryzację w terminie od 05 - 31 grudnia 2005 r.
II. Zesp. spis. Nr VII wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

§ 3

Przewodniczący Komisji inwentaryzacyjnej dokona rozliczenia z druków inwentaryzacyjnych i wraz z pisemną informacją przedłoży spisy z natury do księgowości w terminie do 9 stycznia 2006 r.

§ 4

Powierzyć wykonanie zarządzenia Przewodniczącemu Komisji inwentaryzacyjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr l
do Zarządzenia Wójta
0151-IV/45/114/05
z dnia 22 listopada 2005r.

HARMONOGRAM
przeprowadzenia spisu przez zespoły spisowe

I. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu środków trwałych i pozostałych środków trwałych: w Sołectwie Marklowice, OSP Marklowice, w Klubie Sportowym Kończyce Małe, w sołectwie Kończyce Małe, oraz OSP Kończyce Małe:

A.     Jadwiga Gabzdyl - przewodnicząca
B.     Puzio Maria - członek
C.     Maria Ulicka - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

II. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu środków trwałych i pozostałych środków trwałych, za wyjątkiem sprzętu komputerowego, w Urzędzie Gminy oraz środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania:

A.     Bernadeta Walczysko - przewodnicząca
B.     Skowron Urszula - członek
C.     Herman Ewa - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

III. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu sprzętu komputerowego w całości oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników

A.     Gęsior Piotr - przewodniczący
B.     Spandel-Jonek Dorota - członek
C.     Ślęk Marcin - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

IV. Skład osobowy dla przeprowadzenia inwentaryzacji dróg komunalnych, wiat przystankowych, oświetlenia gminnego oraz budynków i budowli:

A.     Kargula Bogusław - przewodniczący
B.     Filipczak Barbara - członek
C.     Piekar Bronisław - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

V. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Klubie Sportowym Zebrzydowice, szkolny gabinet lekarski w szkole w Zebrzydowicach za wyjątkiem sprzętu komputerowego, OSP Zebrzydowice, NZOZ Zebrzydowice:

A.     Alicja Giza - przewodnicząca
B.     Bożena Goławska - członek
C.     Maria Wenglorz - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

VI. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu środków trwałych i pozostałych środków trwałych w OSP Kaczyce, Klubie Sportowym Kaczyce, Sołectwie Kaczyce i budynku Straży Granicznej w Kaczycach oraz w dyspozycji NZOZ w Kaczycach :

A.     Morawiec Małgorzata - przewodnicząca
B.     Anna Chodacka - członek
C.     Joanna Stawarczyk - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik

VII. Skład osobowy dla przeprowadzenia spisu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, Stacja uzdatniania wody w Zeb-cach, Oczyszczalni Ścieków Kończyce Małe i Zebrzydowice, Stacji Uzdatniania Zebrzydowice
wg stanu na 31.12.2005 r.

A.     Ewa Suchecka - przewodnicząca
B.     Wiesława Zniszczoł - członek
C.     Krzysztof Mucha - członek
 
D.     Piotr Fojcik - główny użytkownik przy współudziale:
E.     Zdzisław Wira - przyjmujący majątek
F.     Przedstawiciel Firm ARKOM jako przekazujący majątek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: powołania Zespołów Spisowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 13:59

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 316