Zarządzenie Nr 0151-IV/43/106/05
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 8 listopada 2005r.

w sprawie : ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kończycach Małych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 1 do § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice - według ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1-wszym niniejszego zarządzenia w składzie :

mgr inż. Karol Sitek - przewodniczący Komisji,
inż. Bogusław Kargula - członek Komisji,
Pani Jadwiga Gabzdyl - członek Komisji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta oraz Kierownikowi Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2005r.


 
 
  Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-IV/43/106/05
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 8 listopada 2005 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, położonej w Kończycach Małych.

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice,

Numer Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości zł Wadium zł Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Położenie nieruchomo-ści, obręb, ulica
1 2 3 4 5 6 7 10 11
20.640 176/1 289 R IVa Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99, poz. 2818 z dnia 20 października 2004r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2005r. o sprostowaniu błędu, ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 17, poz. 439 z dnia 10 lutego 2005r. - położona jest w terenach o funkcji wiodącej: "tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej" symbol planu C64MNU, w terenach projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Kończyce Małe".
Sposób zagospodarowania - wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4.800,00 brutto, przy czym cena obejmuje wartość gruntu oraz budynku byłego młyna 500,00 Sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Kończyce Małe ul. Jagiellońska, jednostka ewid. 240312_2-Zebrzydowice, obręb: 0003-Kończyce Małe

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0001, w terminie do dnia 9 grudnia (piątek) 2005r. - decyduje data wpływu na konto gminy.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia (poniedziałek) 2005 r. o godz. 1400 w sali nr 26 Urzędu Gminy Zebrzydowice.
W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako Nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia notarialnej umowy zbycia = nabycia nieruchomości - traci prawo do nabycia nieruchomości i przepada wpłacone wadium.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice - tel. 0 - 32 469 33 07 wew. 123.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kończycach Małych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.02.2006 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.02.2006 13:52

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 150