Uchwała Nr XXXVI/393/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

 1. Zatwierdzić przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy.

 2. Plan pracy komisji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, plan pracy komisji gospodarczej - załącznik nr 2, plan pracy komisji społecznej - załącznik nr 3, plan pracy komisji rewizyjnej - załącznik nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/393/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Miesiąc Temat Uwagi
Styczeń
 1. Zapoznanie się ze stanem rzeczowym i finansowym wybranej inwestycji.
 2. Sprawy bieżące.
 
Luty
 1. Realizacja dochodów budżetowych (w tym zaległości podatkowych) z tytułu wpłat podatku od nieruchomości w roku 2005.
 2. Sprawy bieżące.
 
Marzec
 1. Omówienie i analiza wykonania budżetu Gminy w 2005 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 
Kwiecień
 1. Ocena planowanych dochodów budżetu Gminy z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku.
 2. Sprawy bieżące.
 
Maj
 1. Omówienie i analiza wykonania budżetu Gminy w I kwartale 2006 r.
 2. Sprawy bieżące.
 
Czerwiec
 1. Ocena zaawansowania prowadzonych inwestycji gminnych.
 2. Sprawy bieżące.
 
Lipiec Przerwa wakacyjna  
Sierpień
 1. Omówienie i analiza wykonania budżetu w I półroczu 2006 r.
 2. Sprawy bieżące.
 
Wrzesień
 1. Analiza i ocena sytuacji finansowej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 2. Sprawy bieżące.
 
Październik
 1. Przyjęcie wniosków do projektu budżetu na 2007 r.
 2. Sprawy bieżące.
 
Listopad
 1. Omówienie i analiza wykonania budżetu Gminy po trzech kwartałach.
 2. Przyjęcie propozycji podatkowych na 2007 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
Grudzień
 1. Przyjęcie stanowiska komisji na temat budżetu na rok 2007.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 

 
 
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/393/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ NA 2006 ROK

Miesiąc Tematy Zaproszeni goście
Styczeń
 1. Zapoznanie Komisji ze stanem bezpieczeństwa w gminie. Wyniki działań Policji w 2005 roku.
 2. Działania Służb Granicznych w utrzymaniu bezpieczeństwa w pasie i na przejściach granicznych.
 3. Informacja o funkcjonowaniu powstałego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Komendant Policji
Straż Graniczna
Kierownik GZWiK
Luty Informacja na temat działalności rolniczej w gminie.
Podjęte kierunki działania celem pogłębienia wiedzy rolniczej w nowej rzeczywistości.
Wykorzystywane środki unijne i w jakiej ilości przez naszych rolników.
Referat PR
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Marzec Przedstawienie Komisji stanu realizacji budowy ciągów wodociągowych i kanalizacyjnych ujętych w zadaniach budżetu na 2005 rok.
Jakie to ma znaczenie dla ochrony środowiska.
Kierownik Ref. IR
Kierownik GZWiK
Kwiecień Omówienie spraw sołeckich, dotyczących gospodarki komunalnej w gminie
- remonty zniszczonych dróg po zimie
- gospodarka odpadami
- utrzymanie porządku i czystości w gminie.
Sołtysi, GK, GD
Maj Informacja Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej o wystąpionych żywiołach, pożarach, zagrożeniach w 2005 roku - stan likwidacji skutków
- stan gotowości niesienia pomocy w razie zagrożeń w roku bieżącym 2006
- działania Obrony Cywilnej na wypadek zagrożeń żywiołowych w gminie.
Gminny Komendant OSP
Insp. OC
Czerwiec Podsumowanie działania Gminnej Spółki Wodnej.
- bilans finansowy na koniec 2005 roku
- wykonane prace w 2005 roku
- wnioski do realizacji w 2006 roku
Plany zamierzeń na 2005 rok.
Prezes GSW,
Kierownik Związku Spółek Wodnych w Cieszynie
Sierpień Informacja o bezpieczeństwie na drogach wokół obiektów szkolnych w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Komendant Policji
Wrzesień Przedstawienie działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wyniki wstępne za I półrocze 2006 roku. Kierownik GZWiK
Październik Podsumowanie działalności Komisji za 2006 rok oraz za czteroletnią kadencję 2003 - 2006. Przewodniczący Komisji

Na każdym posiedzeniu Komisji omawianie i opiniowanie projektów uchwał oraz temat "sprawy bieżące".


 
 
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/393/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ NA 2006 ROK

Miesiąc Temat
Styczeń
 1. Podsumowanie działalności Komisji za 2005 rok.
 2. Ocena stopnia realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję w 2005 roku.
Luty
 1. Zapoznanie się z przygotowaniem Klubów Sportowych do rozgrywek w 2006 roku oraz ocena działalności za 2005 rok
 2. Udział Klubów Sportowych, w krzewieniu masowej kultury fizycznej, oraz zapoznanie się z propozycjami rekreacyjno-sportowymi klubów.
Marzec
 1. Analiza stopnia przystosowania się Gminnej Opieki Zdrowotnej do nowych warunków, wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 2. Informacja placówek o chorobach najbardziej zagrażających życiu mieszkańców naszej Gminy, w tym również od strony chorób zakaźnych.
Kwiecień
 1. Omówienie realizacji świadczeń socjalnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 roku.
 2. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Analiza zjawisk patologicznych oraz przemocy wobec nieletnich, występujących w rodzinach na terenie Gminy.
Maj
 1. Zapoznanie się z harmonogramem imprez kulturalno-rekreacyjnych, proponowanym naszym mieszkańcom przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie wiosenno-wakacyjnym.
 2. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
Czerwiec
 1. Zapoznanie się z działalnością gminnych placówek przedszkolnych oraz ich planami dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczymi.
 2. Analiza dwuletniego funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w nowej strukturze organizacyjnej.
Lipiec Przerwa wakacyjna.
Sierpień
 1. Zapoznanie się Komisji z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2006/2007.
 2. Zapobieganie zagrożeniom czyhającym na nasze dzieci i młodzież, w kontekście narkotyków i używek.
Wrzesień
 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej, jej filiami, poziomem czytelnictwa mieszkańców naszej Gminy, oraz planami zmierzającymi do wzbogacenia oferty czytelnikom.
Październik
 1. Podsumowanie działalności Komisji, za miniony okres bieżącego roku, oraz ocena czteroletniej kadencji.
 2. Ocena stopnia realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje w 2006 roku.

 
 
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/393/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2006 ROK

Miesiąc Tematy
Styczeń Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli w roku 2005.
Luty Zapoznanie się z udzielonymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi.
Marzec Ocena wykonania budżetu za rok 2005 i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Kwiecień Analiza wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg.
Maj Kontrola wybranej inwestycji realizowanej przez Urząd Gminy - kanalizacja w Kaczycach.
Czerwiec Kontrola zadań zleconych przez Radę Gminy.
Lipiec Przerwa wakacyjna.
Sierpień Kontrola funkcjonowania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Wrzesień Kontrola zadań zleconych przez Radę Gminy.
Październik Kontrola realizacji termoizolacji budynków oświatowych na terenie Gminy.
Listopad Kontrola zadań zleconych przez Radę Gminy.
Grudzień Kontrola zadań zleconych przez Radę Gminy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.01.2006 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.01.2006 09:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 87