Uchwała Nr XXXVI/392/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), w związku z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Przyjąć program współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/392/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Program współpracy na rok 2006
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd lokalny - w myśl ustawy o samorządzie gminnym - tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. Reprezentują oni zbiór mieszkańców charakteryzujących się - tak jak wszystkie wspólnoty - różnorodnymi potrzebami, aspiracjami, dążeniami, poglądami oraz oczekiwaniami, wpływającymi bezpośrednio na los ich rodzin oraz otaczającego ich środowiska. Zaspokajanie tych zbiorowych potrzeb i oczekiwań należy do zadań gminy tworzonych w formie różnych programów.

Program niniejszy obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust. 2 oraz prawnymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów oraz z stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego wymienionymi w art.3 ust.3 z wyłączeniem instytucji i organizacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ( PPW).

§ 2

Ilekroć jest mowa w dalszej części programu o "organizacjach publicznych" należy przez to rozumieć organizacje wymienione w pkt. 1 programu spełniające wymogi ustawy.

§ 3

Program współpracy obejmuje:

1) Współpracę z "organizacjami publicznymi"
2) Realizację zadań wynikających z ustawy PP i W
3) Realizację zadań wynikających z uchwał rady gminy.

Zasady udzielania dotacji

§ 4

 1. Wysokość środków na dotację dla podmiotów wymienionych w § 3 na dany rok określa uchwala budżetowa.

 2. Po uchwaleniu budżetu Wójt gminy w terminie do 30 dni podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniach, na które można uzyskać dotację oraz określa termin, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3.

 3. Informacje, o której mowa w pkt. 2 ogłasza się poprzez ogłoszenie na wyznaczonych tablicach ogłoszeń na terenie gminy i w "Wiadomościach znad Piotrówki", w BIP-e oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5

 1. Dotację udziela się na wniosek podmiotu zamierzającego realizować przyjęte przez gminę do realizacji wyodrębnione cele publiczne zwane dalej zadaniami.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić uzasadniony wniosek.

 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania, w roku, w którym ubiega się o dotację, składa wniosek o udzielenie dotacji w terminie określonym w ogłoszonej ofercie.

 4. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 6 tygodni od dnia ogłoszenia przez wójta.

 5. Wójt Gminy podejmuje decyzje dotyczące udzielenia wsparcia wybranym projektom przedsięwzięć zgłaszanym przez organizacje, po zasięgnięciu opinii merytorycznego Referatu, kierując się następującymi kryteriami:

  a) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
  b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotację,
  c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięcia,
  d) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację publiczną, przy uwzględnieniu informacji podanych przez wnioskodawcę,
  e) analizę wykonania zadań zleconych organizacji pozarządowej w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ichrealizacji,
  f) dotychczasową współpracą z samorządem i jego organami,
  g) współpraca z innymi instytucjami publicznymi,
  h) wysokość zaangażowanych środków własnych przez "organizację publiczną" zabezpieczonych na oddzielnym rachunku bankowym (subkoncie).

  Kryteria stanowią instrument, który pozwala na wszechstronną ocenę złożonych wniosków i wybór najlepszego nich.

 6. Wzory dokumentów związanych z wnioskiem są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie oferty zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

§ 6

 1. Z przeprowadzonego postępowania wyboru podmiotu sporządza się protokół.

 2. Protokół jest jawny.

§ 7

Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy określonej § 2 pkt. 2 załącznika 2 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) zawartej pomiędzy organem właściwym do udzielania dotacji, a podmiotem wybranymdo realizacji zadania publicznego.

§ 8

 1. Gminie przysługuje prawo kontroli terminowości i rzetelności realizowania zadania.

 2. Kontroli, o której mowa w ust 1 dokonuje referat lub jednostka nadzorująca merytorycznie wykonywane zadanie, zarówno w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu lub upoważniony przez wójta zespół kontrolny.

 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.

 4. Wyniki kontroli przedstawiane są organowi właściwemu do udzielenia dotacji w terminie 14 dni przy częściowej realizacji, a w przypadku zakończenia zadania w terminie 30 dni po jego ukończeniu.

 5. Jeżeli zadanie wykonywane jest przez okres dłuższy niż rok budżetowy wyniki kontroli przedstawiane są organowi właściwemu do udzielenia dotacji w terminie przyjętym dla sprawozdawczości rocznej.

§ 9

 1. Dotacje udzielone z budżetu gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 31 stycznia następnego roku.

 2. Odsetki, o których mowa w ust l nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy lub stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

 3. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi do budżetu podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana.

 4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykonanie zadania w sposób zadawalający wynikający z poprzednich umów wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

§ 10

 1. Podmioty otrzymujące dotacje są obowiązane prowadzić, w celu rozliczenia dotacji, ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( z późniejszymi zmianami).

 2. W razie nie prowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt 1, pobrana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w § 9.

§ 11

 1. Dotacje są realizowane w formie przelewu środków z rachunku podstawowego budżetu gminy na rachunek bankowy wybrany przez wnioskodawcę

 2. Organ dotujący przekazuje dotację w terminach uzgodnionych w umowie.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady współpracy określone w niniejszym programie stanowią zbiór regulujący praktykę współdziałania władz samorządowych z organizacjami publicznymi.
Wraz ze zmianą warunków zewnętrznych wiążących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych, a także ze zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianom, w szczególności z zakresie wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
Program jest otwarty na nowe rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
Praktyką winno być dokonywanie corocznych podsumowań realizacji programu i przedstawienie wniosków radzie gminy. Zmiany w programie dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:28

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 238