Uchwała Nr XXXVI/391/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5ustawy z dnia 26października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r., z późn. zm.) oraz na podstawie art.10 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z dnia 19.09.2005 r.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala :

§ 1

 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r., stanowiący element strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zebrzydowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2006 r., stanowiący element strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zebrzydowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierzyć Urzędowi Gminy.

§ 3

W uchwale Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w § 1 dodać tiret w brzmieniu Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/391/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2006

Wstęp
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) nakłada na gminy obowiązek rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trzeźwość uznano jako "...warunek moralnego i materialnego dobra Narodu...".
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy /art. 4 1 w/w ustawy/. Obowiązujące zapisy nakładają na samorząd gminy szereg obowiązków - ale określają również źródła finansowania tych przedsięwzięć, stwarzając jednocześnie warunki dla kreowania lokalnych działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej. Realizacja zadań, o których mowa w ustawie prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który zostaje corocznie uchwalony przez Radę Gminy. Szczególną rolę w realizacji w/w programu spełnia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Diagnoza sytuacji w gminie Zebrzydowice w aspekcie problemów alkoholowych za rok 2005.
Źródłem informacji diagnozującym stan spożywania napojów alkoholowych oraz skorelowana z nim problematyka występujących patologii społecznych towarzyszących nadmiernemu spożyciu alkoholu są: badania ankietowe, dane statystyczne z Policji, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z danych statystycznych Komisariatu Policji w Zebrzydowicach wynika, że w roku 2005 przeprowadzono 864 interwencje, w tym interwencji domowych 237, z tego 28 osób zatrzymano do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku - Białej, natomiast 20 osób przewieziono do PIZ KPP w Cieszynie celem wytrzeźwienia. Wszczęto przeciw 8 osobom postępowania przygotowawcze z art. 207 § 1 kk.

W Gminie zwiększone spożycie alkoholu uwarunkowane jest czynnikiem lokalnymi. Zmienia się od lat struktura spożycia, spożywa się więcej piwa niż wódki. Z obserwacji wynika, że największe spożycie występuje wśród osób najgorzej wykształconych, niepracujących z rodzin biednych, bezrobotnych, a także już częściowo uzależnionych.
W ostatnich latach zwiększyła się w gminie dostępność do alkoholu, rozszerzyły się możliwości częstszego kontaktu z alkoholem, włącznie z liczbą okazji do wypicia.. Alkohol pojawia się wśród lokalnej społeczności jako element towarzyszący spędzaniu czasu wolnego, rozrywce masowej czy rekreacji. Towarzyszy okazjom rodzinnym, dniom wolnym od pracy (długie weekendy). Postawy wobec "picia" nie są skrajnie negatywne, panuje zbytnia tolerancja wobec picia alkoholu przez młodzież, osoby z rodzin biednych ("topią bezrobocie w alkoholu").

Społeczeństwo potrzebuje rzetelnej informacji, na czym polega choroba alkoholowa i jakie są możliwości jej leczenia. Dzisiejszy stan wiedzy o alkoholizmie pozwala na osiągnięcie niezłych wyników w leczeniu tej choroby. Leczenie alkoholizmu jako kontroli wymaga od chorego uznania, że nie da się zapanować nad piciem, utrzymać go w ryzach, właściwie kontrolować.
Dlatego jedynym wyjściem jest uznać własną bezsilność wobec alkoholu i całkowicie z niego zrezygnować. Po drugie leczenie alkoholizmu, jako choroby zaprzeczenia wymaga od chorego spojrzenia prawdzie w oczy i zobaczenia, jakiego spustoszenia poczynił alkohol w jego życiu.
Musi to być długi i skomplikowany proces, w którym w dodatku konieczny jest świadomy i zaangażowany współudział samego chorego.

Za odpowiedzialnych w sposób widoczny i realnie mający wpływ na społeczeństwo w dziedzinie spożycia alkoholu należy uważać w naszej gminie: rodziców, policję, nauczycieli, księży a także publikatory (w tym prasę lokalną). Konieczne jest współdziałanie parafii - szkoły - rodziny. Ten wniosek w skali gminy Zebrzydowice uważać można za jeden z najistotniejszych.

Mając świadomość występujących patologii, podjęto działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu, zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Określono obiekty, na terenie których zabroniono spożywanie alkoholu i wydawania zezwoleń na ich spożycie. Uchwałą Rady Gminy ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 %, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Główne cele i metody realizacji programu
Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy, przyjmuje cele i metody realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których zalicza:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu szczególnie wśród młodzieży poprzez:
  1. kontrolę rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i jego reklamy,
  2. edukację rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
  1. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat choroby alkoholowej oraz możliwości jej leczenia,
  2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny lub powiększyć zespół terapeutów,
  3. kontynuację pracy punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt wideo - nagłaśniający, czynsz, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia, finansowanie bieżące),
  4. dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, gdzie występuje alkoholizm,
  5. dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu,
  6. kierowanie osób nadużywających alkohol do sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia - pokrycie kosztów biegłego sądowego,
  7. dofinansowanie do programu profilaktycznego realizowanego przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku - Białej.
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie i demoralizacji poprzez:
  1. finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i wycieczek realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  2. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej - kierowanie członków rodzin z problemami alkoholowymi do schronisk, punktów konsultacyjnych, Centrum Pomocy Rodzinie,
  3. zorganizowanie pomocy psychologicznej dla osób najbardziej zagrożonych - zatrudnienie psychologa w Zespole Szkół w Kaczycach i Zebrzydowicach,
  4. prowadzenie badań w środowisku lokalnym,
  5. finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia pozalekcyjne o treści profilaktycznej, działalność świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych),
  6. wspomaganie działań interwencyjnych policji wobec osób nadużywających alkohol:
   - usprawnienie działań w zakresie szybkiego reagowania w przypadkach stosowania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmem oraz w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
   - podejmowanie działań dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom wynikający z przebywania w miejscach publicznych obywateli po spożyciu alkoholu - w stanie nietrzeźwym,
   - zapewnienie warunków konieczności stosowania przymusu dowozu do sądu osób nadużywających alkoholu.
 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
  1. publikacje w lokalnej gazecie mające na celu informowanie społeczności lokalnej o konsekwencjach picia alkoholu,
  2. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
  3. doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne), sprzęt (komputery ich oprogramowanie) niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,
  4. kontynuację pracy w świetlicach środowiskowo-socjoterapeutycznych ( wynagrodzenia, materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki , wyżywienie),
  5. finansowanie tworzenia świetlic środowiskowo-socjoterapeuycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przede wszystkim w celu objęcia opieką dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych (wynagrodzenia, wyżywienie, materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki, rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej),
  6. kontynuacja pracy świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej na osiedlu "Morcinek" w Kaczycach dla dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych. Zapewnienie im odpowiednich warunków do zaspakajania podstawowych potrzeb, organizowanie odpowiedniego i zdrowego spędzania czasu, ( wynagrodzenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki),
  7. prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych - organizowanych na terenie szkół, ośrodków kultury oraz parafii,
  8. współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, kulturalnych - dla dzieci i młodzieży itp. na podstawie przedłożonych projektów profilaktycznych (zakup nagród, poczęstunek, wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy),
  9. wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych propagujących trzeźwy styl życia,
  10. wszechstronne wspieranie, kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców , policjantów, higienistek itp.
  Zadania te są realizowane między innymi przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działalność ma przede wszystkim charakter inicjujący, opiniujący i nadzorujący w stosunku do wszystkich zadań związanych z profilaktyką alkoholową. Przeprowadzając lustrację warunków środowiskowych a także na podstawie wywiadów oraz rozmów z osobami uzależnionymi Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Zasady wynagradzania
  1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłaca się z dniem 1 stycznia 2006 r. wynagrodzenie miesięcznie dla:
   a/ Przewodniczącego Gminnej Komisji - w wysokości 168.00 zł.
   b/ Sekretarza Gminnej Komisji - w wysokości 142.00 zł.
   c/ dla pozostałych członków Gminnej Komisji - w wysokości 108.00 zł.
  Finansowanie zadań określonych w programie odbywać się będzie na zasadzie rozdziału grantów opiniowanych przez Komisję i przyznawanych przez Wójta Gminy.

Narzędzia działań przedstawionych w zadaniach
Jako narzędzie działań przyjmuje się:

 1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz osób zatrudnionych w innych instytucjach stykających się z różnymi aspektami problemów alkoholowych.
 2. Udział w kampaniach edukacyjnych.
 3. Udział w organizowanych programach badawczych.
 4. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.
 5. Organizowanie akcji profilaktycznych (np. konkurs, festyn, imprezy sportowe.)
 6. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży a także dla rodziców.
 7. Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych.
 8. Diagnozowanie rynku lokalnego w sferze rozwiązań problemów alkoholowych (opinie, ankiety).
 9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

Środki
Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


 
 
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/391/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006

Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią w gminie Zebrzydowice.

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania i wzrostu używania narkotyków, likwidowania występujących patologii oraz zapobiegania związanej z tym przestępczości.
Pomimo zagrożenia penalizacją zarówno za rozprowadzaniem jak i posiadanie narkotyków problemu nie załatwi się wyłącznie sankcjami wynikającymi z regulacji prawnych oraz działaniami administracyjnymi.
W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na Rok 2006.

Główne cele, zadania i metody realizacji programu

Głównym celem programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.
I tak w zakresie:

 
1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
  - informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
  - współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny
 
2) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na :
  - udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej przez punkt konsultacyjny funkcjonujący w Urzędzie Gminy
  - udzielanie pomocy w zakresie doradztwa prawnego przez radcę
 
3) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:
  - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
  - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
  - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
  - prowadzenie zajęć sportowych przez Klubu działające we wszystkich miejscowościach gminy,
  - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach i ośrodkach kultur,
  - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,
  - prowadzenie świetlic środowiskowych socjoterapeutycznych,
  - dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy np. Narkotykowe dylematy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
  - zamieszczanie w gazecie lokalnej publikacji dot. przeciwdziałania i skutków narkomanii,
  - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie występował problem narkomanii.
 
4) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych prawnych) , służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy
 
5) Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
  - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,
  - zapraszanie do udziału we wspólnych imprezach rodzin w których występuje zjawisko uzależnienia podczas organizowanych na terenie gminy biesiad, festynów, imprez sportowych itp.

Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są określone w budżecie na 2006 rok.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:27

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 261