Uchwała Nr XXXVI/390/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Marklowicach Górnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Na wniosek Rady Sołeckiej w Marklowicach Górnych nadać ulicy, stanowiącej nieruchomość oznaczoną w jednostce ewidencyjnej : 240312_2 - Zebrzydowice, w obrębie : 0005 - Marklowice Górne, karta mapy 2, oznaczoną geodezyjnie jako dwie parcele gruntowe o numerach ewidencyjnych : 293/10 i 293/15, będącą własnością Gminy Zebrzydowice, opisaną w KW Nr 70073 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącą drogę gminną, nazwę "płk. pil. Bernarda Adameckiego". Ulica oznaczona została na załączonej kopii mapy ewidencyjnej kolorem zielonym stanowiącej załącznik nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Marklowicach Górnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.01.2006 09:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.01.2006 09:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 166