Uchwała Nr XXXVI/388/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala :

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny - z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych - niezabudowane nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0007-Zebrzydowice Dolne, karta mapy 6 i 7, oznaczone geodezyjnie jako niżej wyszczególnione działki i parcele:

- działka o numerze ewidencyjnym 299/3 o powierzchni 495 m2, zajęta pod poszerzenie ul. Jutrzenki, będąca współwłasnością Pani Magdaleny Żyła oraz Pani Lucyny Ibron, opisana w KW Nr: 9.875 Sądu Rejonowego w Cieszynie,
- działka o numerze ewidencyjnym: 1054/47 o powierzchni 221 m2, zajęta pod poszerzenie ul. Jagodowej, będąca własnością Państwa Doroty i Tomasza Lenartowicz, opisana w KW Nr: 76.696 Sądu Rejonowego w Cieszynie,
- dwie działki o numerach ewidencyjnych: 1054/33 oraz 1053/9 o łącznej powierzchni 163 m2, zajęte pod poszerzenie ul. Jagodowej i ul. Jagodowej bocznej, będące współwłasnością Pani Aliny Kopiec-Zając i Pana Wiesława Kopiec, opisane w księdze wieczystej KW Nr: 3.782 Sądu Rejonowego w Cieszynie,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:22

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 247