Uchwała nr XXXVI/386/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/342/02 z dnia 10 października 2002 r. dot. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oczyszczaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

W Uchwale z dnia 10 października 2002 r., nr XLII/342/2002 w sprawie: przyjęcia regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice wprowadza się następujące zmiany załącznika do uchwały:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1

  1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice realizowanych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
  3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odbiorze ścieków w zakresie odpowiadającym technicznym możliwościom oczyszczalni, ich oczyszczeniu i odprowadzeniu do odbiornika.
  4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się słowa ,,ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)."

- § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku obniżenia wydajności ujęć wodnych wynikających z zaistniałych warunków pogodowych lub hydrogeologicznych istnieje możliwość, po akceptacji przez Wójta Gminy, limitowania dostaw wody"

- § 30 otrzymuje brzmienie:

,,§ 30. Taryfa wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy co najmniej 7 dni przed wejściem w życie."

- § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Dostawca zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego."

- W § 41 skreśla się ust. 7 i 8.

- Po § 41 dodaje się § 41a o następującej treści:

,,§ 41a. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji oprócz sankcji karnych wymienionych w § 41 dochodzić może odszkodowania na drodze postępowania cywilnego przed właściwym sądem powszechnym w oparciu o przepisy umowne."

§ 2

Pozostała część uchwały nr XLII/342/2002 nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/342/02 z dnia 10 października 2002 r. dot. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:21

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 210