Uchwała Nr XXXVI/383/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
na rok 2006 Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmian.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zmian.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/383/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

I.  STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2006R. 37 200 zł
 
II.  PRZYCHODY OGÓŁEM: 16 000 zł
  1.  Wpływu z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu :  
    a)  opłata za zanieczyszczenie powietrza ( emisje tl. siarki, pyłu itp. ) 16 000 zł
 
III.  ŚRODKI DYSPOZYCYJNE 53 200 zł
 
IV.  WYDATKI OGÓŁEM: 53 200 zł
  Zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001e. - Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.) oraz pkt. V Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:  
 
  1.  Fundusz pożyczkowy na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej 7 000 zł
 
  2.  Zwalczanie chorób i szkodników pszczół 3 000 zł
 
  3.  Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenie rowów melioracyjnych w ramach pomocy Spółce Wodnej w Gminie Zebrzydowice 10 000 zł
 
  4.  Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, w tym akcja sprzątania świata, ziemi (zakup worków, folderów), segregacja odpadów, konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie itp. 2 000 zł
 
  5.  Monitoring odczynu i zasobności gleb w celu ochrony gruntów przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości, szczególnie po wystąpieniu powodzi w 2005r. (przebadanie około 800 próbek) 6 000 zł
 
  6.  Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Leśna ( PT + realizacja ) 25 000 zł
 
  7.  Prowizje bankowe. 200 zł
 
V.  STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 R. 0 zł

 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/383/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 r.


 

dział. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.  Stan środków na 01.01.2006 r. 37 200 zł
 
II.  Przychody: 16 000 zł
  § 2970 - Różne przelewy 16 000 zł
 
III.  Wydatki: 53 200 zł
 
  § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 zł
  § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6 800 zł
  § 4300 - Zakup usług pozostałych 20 200 zł
  § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 25 000 zł
 
IV.  Stan środków na 31.12.2006 r. 0 zł

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2006 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.01.2006 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.01.2006 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 123