Uchwała Nr XXXVI/382/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na podst. art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005:

1.  Budowa pośredniej przepompowni ścieków wraz zasileniem elektrycznym oraz odcinka grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej w Kaczycach
termin realizacji do 28.02.2006 r.
kwota 14.043,02 zł
 
2.  Kanalizacja sanitarna w Kaczycach etap III b
termin realizacji do 28.02.2006 r.
kwota 44.367,00 zł
 
3.  Rozbudowa ujęć wody podziemnej w Kończycach Małych wraz z elementami sieci
termin realizacji do 30.06.2006 r.
kwota 73.810,00 zł
 
4.  Współfinansowanie remontu pobocza w ciągu DW 937 od km 13 + 770 do km 14 + 350 ( strona zachodnia ) w m. Kończyce Małe
termin realizacji do 30.09.2006 r.
kwota 80.000,00 zł
 
5.  Odbudowa dróg transportu rolnego - ul. Ustronna ( boczna )
termin realizacji do 30.06.2006 r.
kwota 24.977,16 zł
 
6.  Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i dziedzictwa narodowego, t.j. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych, Zespołu Pałacowego w Zebrzydowicach - II etap
termin realizacji do 31.03.2006 r.
kwota 133.074,97 zł
 
7.  Termomodernizacja budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6
termin realizacji do 31.01.2006 r.
kwota 13.282,00 zł
 
8.  Roboty adaptacyjne w budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6
termin realizacji do 31.01.2006 r.
kwota 7.000,00 zł
 
9.  Rozbudowa budynku OSP w Marklowicach Górnych dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych
termin realizacji do 31.03.2006 r.
kwota 73.128,00 zł
 

§ 2

Ustalić plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/382/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan finansowy
wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2005

Dz. Rozdz. § Treść Kwota
010     ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 132.220,02
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 58.410,02
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58.410,02
  01078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73.810,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.810,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 104.977,16
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 80.000,00
    2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80.000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 24.977,16
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.977,16
630     TURYSTYKA 133.074,97
  63095   Pozostała działalność 133.074,97
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133.074,97
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20.282,00
  70095   Pozostała działalność 20.282,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.282,00
    4270 Zakup usług remontowych 7.000,00
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 73.128,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 73.128,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.128,00
  OGÓŁEM 463.682,15

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 230