Uchwała Nr XXXVI/381/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ,,d" i ,,e" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr. 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm. )

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
( załącznik Nr 1 do uchwały ).
  21.587.138 zł
 
2.  Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:  
 
  1)  Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
( załącznik Nr 2 do uchwały).
w kwocie 1.956.591 zł
 
  2)  Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących
( załącznik Nr 3 do uchwały ).
w kwocie 213.533 zł
 
  3)  Dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień ( umów ) z jednostkami samorządu terytorialnego
( załącznik Nr 4 do uchwały).
w kwocie 10.485 zł
 
  4)  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
( załącznik Nr 5 do uchwały).
w kwocie 180.000 zł
 
§ 2
 
1.  Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
( załącznik Nr 6 do uchwały).
  23.502.229 zł
 
2.  Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:  
 
  1)  wydatki bieżące
w tym na:
kwotę 18.087.002 zł
    a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 9.274.198 zł
 
    b)  dotacje dla instytucji kultury
( załącznik Nr 7 do uchwały )
kwotę 741.899 zł
 
    c)  dotację przedmiotową dla Zakładu budżetowego
( załącznik Nr 13 do uchwały)
kwotę 120.000 zł
 
    d)  dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy
( załącznik Nr 8 do uchwały)
kwotę 100.000 zł
 
    e)  wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
( załącznik Nr 2 do uchwały )
kwotę 1.956.591 zł
 
    f)  wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych
( załącznik Nr 3 do uchwały )
kwotę 213.533 zł
 
    g)  wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów ) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
( załącznik Nr 4 do uchwały )
kwotę 10.485 zł
 
  2)  wydatki majątkowe
w tym:
kwotę 5.415.227 zł
    wydatki inwestycyjne
( załącznik Nr 9 do uchwały ).
kwotę 5.415.227 zł
 
  3)  Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:    
    1)  wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii
( załącznik Nr 5 do uchwały ).
w kwocie 180.000 zł
 
3.  Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów ( załącznik Nr 10 do uchwały ).
 
§ 3
 
1.  Ustala się deficyt w wysokości 1.915.091 zł, który zostaje pokryty z:
 
wolnych środków kwota 715.091 zł
kredytów i pożyczek kwota 1.200.000 zł
   
 
2.  Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 815.743 zł z wolnych środków.
 
§ 4
 
1.  Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.730.834 zł
2.  Ustala się rozchody budżetu
jak określono w załączniku Nr 11 do uchwały.
w kwocie 815.743 zł
 
§ 5
 
1.  Ustala się ogólny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.
 
2.  Ustala się plan finansowy Zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 13a do uchwały.
 
§ 6
 
1.  Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
2.  Tworzy się rezerwy celowe:    
  1)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł
  2)  na nagrody dla nauczycieli pozostająca do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 9.085 zł
  3)  na współfinansowanie remontów chodników i poboczy realizowanych wspólnie z innymi j.s.t   160.000 zł
  4)  do dyspozycji Rad Sołeckich   30.000 zł
 
§ 7
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
 
1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 500.000 zł
2)  dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami
3)  lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4)  samodzielnego zaciągania i spłacania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także określonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym.
 
§ 8
 
Ustalić zasady wykonywania budżetu:
1.  Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
 
2.  Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
 
3.  Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  2. Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 09:02

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 226