Uchwała Nr XXXVI/380/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ), art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jedn. tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami )

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2005 r. o kwotę 12.318,25 zł
dz. 750 - Administracja publiczna  
  środki finansowe z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych o kwotę 12.318,25 zł
 
§ 2
 
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę 12.318,25 zł
dz. 750 - Administracja publiczna  
  rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 12.318,25 zł
  wynagrodzenia i pochodne - 12.318,25 zł  
 
Dochody po zmianie wynoszą 21.552.439,29 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 22.925.828,77 zł
Deficyt w wysokości 1.373.389,48 zł
zostaje pokryty z:  
      1. wolnych środków 578.860,34 zł
      2. pożyczek z WFOŚiGW 794.529,14 zł
 
 
Rozchody - spłata kredytów i pożyczek w wysokości
zostaje pokryta z wolnych środków.
618.846 zł
 
§ 3
 
Dokonać przesunięcia w wydatkach pomiędzy działami i rozdziałami:
 
1.  w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
  zmniejszyć  
  rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 79.050,00 zł
  wydatki majątkowe - 79.050,00 zł  
 
  zwiększyć  
  rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 79.050,00 zł
  wydatki majątkowe - 79.050,00 zł  
 
2. zmniejszyć  
  dz. 750 - Administracja publiczna  
  rozdz. 75022 - Rady gmin o kwotę 1.335,71 zł
  wydatki bieżące - 1.335,71 zł  
 
3. zwiększyć  
  dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 337,60 zł
  wydatki bieżące - 337,60 zł  
 
  rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 355,07 zł
  wydatki bieżące - 355,07 zł  
 
  rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 643,04 zł
  wydatki bieżące - 643,04 zł  

§ 4

Zmienić załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/281/ 04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2006 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2006 08:38

Rejestr zmian dokumentu

23.01.2006 08:49 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)
23.01.2006 08:38Dodano załącznik "36_380_z.zip" (Piotr Gęsior)
Liczba wyświetleń dokumentu: 237