Uchwała nr XXXV/379/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 30 ust. 6, art. 33 - 34, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1122 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Przyjmuje się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń w roku 2006, wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zebrzydowice.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ), dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice.
 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) szkole należy przez to rozumieć także przedszkole, albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, o której mowa w pkt. 1,
  3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od l września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
  4) klasie należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
  5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
  6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3

Regulamin, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm. ), określa:

1) Wysokość dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34:
  a) za wysługę lat,
  b) motywacyjnego,
  c) funkcyjnego,
  d) za warunki pracy,
2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe z uwzględnieniem art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz godziny zastępstw doraźnych,
3) Wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 4

Na podstawie art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.

 

Dodatek motywacyjny

§ 5

Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 6

 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i dyrektorów jest uzyskiwanie osiągnięć w realizacji zadań, a w szczególności :
  1) osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego - uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych:
    a) wynikami klasyfikacji lub promocji,
    b) efektami egzaminów lub sprawdzianów,
    c) sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
  2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
    a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
    b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
  3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących pożądanymi efektami w procesie kształcenia i wychowania;
    a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
    b) podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
    c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
    d) wprowadzanie nowych form i technik kształcenia
    e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
    f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:
    a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
    b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
    c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
    d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
  5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
  6) przestrzeganie dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, w tym odniesieniu do uczniów
  7) dbałość o estetykę i sprawność powierzonego majątku, pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
  8) realizacja w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. Wzbudzanie wśród uczniów zainteresowań wynikających z środowiskowych, lokalnych, historycznych uwarunkowań gminy
 2. Dodatkowo, o wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują następujące kryteria:
  1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
    a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
    b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
    c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły,
    d) podejmowane działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych:
  2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
    a) właściwy podział zadań, terminowość ich realizacji i innych zarządzeń,
    b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
    c) odpowiednia polityka kadrowa,
    d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
    e) współpraca z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    f) podejmowanie innych działań motywujących podległych pracowników w celu promowania szkoły;
  3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
    a) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
    b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzanie programów autorskich, nowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
    c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznych,
    d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
    e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
    f) konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 7

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5 % stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zebrzydowice.
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesięce i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W uzadsadnionych przypadkach dodatek motywacyjny może być przyznany na okres krótszy niż trzy miesiące.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala się przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 6.
 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, nauczycieli pełniacych funkcje kierownicze, v-ce dyrektorów - w ramach środków, o których mowa w ust. 1, określa i dodatek przyznaje- dyrektor szkoły, a dyrektorowi - wójt gminy.
 5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów ustala się w wysokości do 30 % indywidualnej stawki zaszeregowania nauczyciela, jednak nie więcej niż 400 zł na miesiąc.
 6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym uprawniony:
  1) został zawieszony w pełnieniu obowiązków, w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem karnym lub postępowaniem dyscyplinarnym,
  2) przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia
  3) nie usprawiedliwił nieobecności w pracy.
 7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Dodatek funkcyjny

§ 8

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli.

  tab. 1 Dodatki funkcyjne dyrektorów placówek oświatowych

  SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WSZYSTKICH TYPÓW

  Ilość oddziałów Wysokość dodatku ( w PLN )
  do 6 oddziałów 179 - 415
  7 - 11 oddziałów 208 - 466
  12 - 17 oddziałów 260 - 596
  18 i więcej 312 - 726
  Wicedyrektor 179 - 415

 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół, bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.
 3. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą, ustala dla dyrektorów organ prowadzący, dla wicedyrektorów i pozostałych nauczycieli dyrektor szkoły uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz wyniki pracy szkoły.
 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
  1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 40 zł, za każdego nauczyciela powierzonego opiece
  2) powierzenia wychowawstwa klasy ( oddziału ), w wysokości:
    a) przedszkola 50 zł,
    b) szkoły 50 zł,
  3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, tj. do kwoty 343,20 zł.
 5. Należne dodatki, o których mowa w ust. 4 sumują się.

§ 9

 1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu bezpłatnego oraz dla poratowania zdrowia, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
 3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
 4. W razie zaprzestania wykonywania zajęć określonych w § 7 ust. 4 wypłata dodatków następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej, za które nie przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze.

Dodatek z tytułu innych świadczeń

§ 10

Ustala się inne świadczenie dla nauczyciela sprawującego nadzór nad bhp w szkole w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Ilość oddziałów Wysokość dodatku
do 6 oddziałów do 92,- zł
7 - 11 oddziałów do 116,- zł
12 - 17 oddziałów do 139,- zł
18 i więcej do 174,- zł

Dodatek za warunki pracy

§ 11

 1. Na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy określonych w przepisach §§ 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ).
 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:
  1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,
  2) wymiaru czasu pracy realizowanego w tych warunkach.

§ 12

Dodatek za warunki pracy, o których mowa w § 10przyznaje dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora - wójt gminy.

§ 13

Z tytułu pracy w trudnych warunkach, o których mowa w § 10 przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ( osobistego uposażenia).

§ 14

Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, o których mowa w § 10 przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 15

W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w § 12 i § 13 niniejszego regulaminu nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

ROZDZIAŁ III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 16

 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 17

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dnia ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4., gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 3. Lekcje nauczania indywidualnego, przypadające na dzień świąteczny, wolny od pracy należy planować i realizować w inne dni robocze.
 4. Lekcje nauczania indywidualnego mogą być realizowane w innym terminie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i opiekunem ucznia.
 5. W ramach pensum nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze między innymi w dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dniu Nauczyciela i inne dni okolicznościowe, wolne od zajęć dydaktycznych..
 6. Za zgodą przełożonego nauczyciel realizuje podróże służbowe na zasadach i warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 7. Za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze podczas wyjazdów na tzw. "zielone szkoły" lub wycieczki, nauczycielowi przysługuje odrębne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi mianowanemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, za każdy dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień świąteczny.

Dodatek mieszkaniowy

§ 18

 1. Nauczycielowi, który posiada prawo do lokalu i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego i wynosi miesięcznie:
  1) dla jednej osoby 52,00 zł
  2) dla dwóch osób 69,00 zł
  3) dla trzech osób 86,00 zł
  4) dla czterech i więcej osób 104,00 zł
 3. W przypadku, kiedy małżonek nauczyciela jest także nauczycielem, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu w wysokości ustalonej w ust. 2 pkt. 1.
 4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
  1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem
  2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
 5. O zaistniałej zmianie liczby członków, o których mowa w ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
 8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
  3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
  4) korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
 9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
 10. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - wójt gminy.
 11. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.
 12. Nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach zobowiązuje się do ustalenia placówki macierzystej i złożenia oświadczenia o niepobieraniu dodatku mieszkaniowego u innego pracodawcy.

ROZDZIAŁ IV

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

§ 20

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
  1) posiadania dobrej oceny pracy,
  2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,
  3) legitymowania się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 2. Nagrody przyznają:
  1) z własnej inicjatywy - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  2) z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły - wójt gminy.

§ 21

 1. Nagrody, o których mowa w § 20, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 22

Ustala się wysokość nagrody w 2006 roku:

1) nagroda dyrektora szkoły - do 1.500 zł
2) nagroda wójta gminy - do 2.500 zł

§ 23

Z treścią niniejszej uchwały należy zapoznać nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przezGminę Zebrzydowice

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.12.2005 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2005 08:54

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 185