Uchwała Nr XXXV/377/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ze zm.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala :

§ 1

Zbyć w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, położoną w jednostce ewidencyjnej 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie 0003-Kończyce Małe, karta mapy 4, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 176/1, o powierzchni 289 m2, zabudowaną budynkiem byłego młyna, będącą własnością Gminy Zebrzydowice, a opisaną w księdze wieczystej KW Nr 20.640 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebr
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.12.2005 08:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2005 08:53

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 248