Uchwała nr XXXV/375/05
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 24a Ustawy z dnia 21 stycznia 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 z późn. zm.) na wniosek Wójta

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1

Ustalić obowiązujące ceny i stawki opłat zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice;

Ceny i stawki w zakresie oczyszczania ścieków:

1) przyjmuje się jednolitą taryfę za oczyszczanie ścieków w wysokości 3,40zł/m³ ścieków plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się miesięczną opłatę stałą dla tych dostawców ścieków, którzy nie korzystają z gminnej sieci wodociągowej w wysokości 3,38zł plus podatek VAT w wysokości 7%.

§ 2

Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od dnia podjęcia działalności przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, tj. od dnia 01.01.2006r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:06.12.2005 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:06.12.2005 08:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 130