KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

STARSZY REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU)

 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie;
  2) kwalifikacje zawodowe:
    a) wykształcenie wyższe - administracja, prawo lub pokrewne;
    b) wykształcenie średnie - ogólne, policealne lub pomaturalne oraz co najmniej 2-letni staż pracy;
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
  4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta;
  5) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.
   
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) znajomość prawa pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
  2) prawo jazdy kategorii B;
  3) znajomość obsługi komputera.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
  1) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, awansowaniem pracowników
  2) prowadzenie całokształtu spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy, prowadzenie ewidencji i akt osobowych;
  3) współpraca ze służbą zdrowia i BHP w zapewnieniu pracownikom właściwej opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków pracy;
  4) kontrolowanie prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich;
  5) sporządzanie planu urlopów oraz bieżące rozliczanie jego realizacji;
  6) wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem, dodatkowych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
   
 4. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
  2) list motywacyjny;
  3) dokumenty potwierdzające wykształcenie;
  4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
  5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach);
  6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  8) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku starszego referenta.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6. 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 14 grudnia 2005r. w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta GOPS Zebrzydowice".

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)


 
K I E R O W N I K
Anna Szeliga

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownik GOPS w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: STARSZY REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEBRZYDOWICACH (1/2 ETATU)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:29.11.2005 16:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:06.12.2005 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 186