Protokół Nr 32/05
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 18 sierpnia 2005 roku .

Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Fujcik przywitał zaproszonych gości oraz członków komisji , a następnie przedstawił porządek posiedzenia :

 1. Zapoznanie się komisji z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2005/2006.
 2. Omówienie problemów wychowawczych oraz zjawisk agresji i przemocy w klasach gimnazjalnych naszych placówek.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

Ad.1.

Przewodniczący komisji Tadeusz Fujcik w imieniu władz samorządowych podziękował dyrektorom szkół za przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego oraz organizacjom samorządowym ; Wójtowi Gminy za odpowiednie podejście do spraw oświatowych

( inwestycje sukcesywnie prowadzone ) jak również Komendantowi Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem wokół placówek oświatowych .

Wójt Gminy poinformował , że w dniu zakończenia roku szkolnego zaczął się remont placówek oświatowych ; na remont w przedszkolach wydatkowano kwotę : 29.852 zł; w szkołach 128.000 zł. Najwięcej robót wykonanych zostało w Zebrzydowicach.

Pan Andrzej Rojek zapytał , czy zapotrzebowanie, które składa szkoła pokrywa się z realizacją .Wójt Gminy odpowiedział , że zapotrzebowanie jest zawsze większe , aniżeli środki finansowe na dany rok

Pan A. Czakon stwierdził , że generatorem wszystkich kosztów jest SANEPID, który wymusza pewne inwestycje .Pani Cz. Haczek przekazała , że pracownia komputerowa zdaniem SANEPIDU jest za ciasna. Wójt Gminy zauważył, że nakazy SANEPID-u powinny być w formie decyzji; od której przysługuje odwołanie .Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach p. Sikora poinformował , że złożyli odwołanie od decyzji Sanepidu w sprawie ogrodzenie, które zostało pozytywnie rozpatrzone. Henryk Piekar zapytał , czy na dyrektorów szkół w ostatnim czasie SANEPID nałożył mandaty. Odpowiedzi były negatywne.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach poruszyła temat kosztów dotyczących dowożenia uczniów do gimnazjum powyżej 4 km.; stwierdziła , że w niektórych okresach czasu uczniowie, którzy mają zakupione bilety nie odbierają ich ( prawdopodobnie dojeżdżają rowerami ) , koszty z tego tytułu są ponoszone. P. Cz. Biegun zauważył , że gdyby było częściowe dofinansowanie biletów przez uczniów nie byłoby sytuacji niewykorzystanie biletów przez uczniów.

Z kolei Przewodniczący Komisji zwrócił się do Dyrektorów Szkół Zespołów Szkół o przedstawienie informacji dot. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego . Jako pierwsza głos zabrała Czesława Haczek - Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach . Stwierdziła , że prace remontowe są na ukończeniu , praktycznie wszystko przygotowane zostało do rozpoczęcia roku szkolnego ; szkoła nie ma problemów kadrowych , aktualnie są 2 urlopy macierzyńskie , 1 oddział mniej w gimnazjum ; liczebnie ilość uczniów ta sama .

Jolanta Fuchs - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych . Oznajmiła , że prace remontowe są na ukończeniu, obecnie trwają prace związane z cyklinowaniem podłóg.

Trwają poszukiwania nauczyciela języka angielskiego , dotychczasowa nauczycielka zrezygnowała z pracy .

Kolejno wypowiedzieli się : Andrzej Czakon - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - obecnie trwa remont kosmetyczny wokół szkoły, liczba oddziałów bez zmian ,liczba uczniów podobna jak w poprzednich latach, od 1 września br będzie zatrudniony nowy polonista i matematyk .

Janusz Sikora - Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - w chwili obecnej prace remontowe są na ukończeniu , aktualnie trwa naprawa murka przy szkole; , będzie trochę zmian kadrowych ; szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia roku szkolnego .

Pani Helena Wawrzyczek zapytała czy jest obsada psychologa w zespole szkół w Zebrzydowicach i Kaczycach. Janusz Sikora odpowiedział , że jest , osoba ta sprawdziła się , jest osobą kompetentna i rzetelną. Czesława Haczek poinformowała , że osoba pełniąca funkcję psychologa w Zebrzydowicach dopiero rozpoczęła pracę w swoim zawodzie , w ocenie nauczycieli daje sobie doskonale radę, zatrudnienie psychologa jest jak najbardziej celowe, w przyszłości należałoby rozważyć etat w szkole.

Komisja do pkt. 1 wypracowała następujące wnioski :

 • Przygotować informację nt kosztów dowożenia uczniów do gimnazjum.
  Wniosek podjęto jednogłośnie.
 • Zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie gminy środki finansowe na kontynuację opieki psychologicznej w Zespole Szkół w Zebrzydowicach i Kaczycach w klasach gimnazjalnych .

Ad.2.

Przewodniczący Komisji T. Fujcik stwierdził , że agresja młodzieży przejawia się głównie w wulgaryzmie. Uważa , że agresji można zapobiegać ; powstają bowiem świetlice socjoterapeutyczne ,koła zainteresowań, miejsca zagrożone są częściej patrolowane .P.Biegun zapytał , czy zagospodarowanie wolnego czasu jest akceptowane przez młodzież, zapytać młodzież w formie ankiety , czy ich to zadawala. Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach odpowiedział , że wachlarz kół zainteresowań jest bardzo wysoki .Pan B. Szuścik zapytał, czy ilość dzieci w kółkach zainteresowań się zwiększa. Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach odpowiedziała , że zależy to od prowadzącego , atrakcyjności ; zimą cieszą się większą popularnością . P. Szuścik zapytał również , czy nie ma problemu z narkotykami.

Informacji udzielił Komendant Policji Zebrzydowicach R. Kamiński .Stwierdził , że nie ma żadnych sygnałów , że problem narkomanii narasta. Komendant Policji poruszył również sprawę bezpieczeństwa na drogach ( informacja w załączeniu ) . Podkreślił , że w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym cała policja wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić działania pod kryptonimem " bezpieczna droga do szkoły" .Patrole policyjne zadaniowane będą pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach szkół oraz udzielania pomocy nieletnim pozostającym bez opieki jak również bezwzględnie egzekwować będą przestrzegania przepisów dotyczących : prędkości pojazdów, , nieprawidłowego wyprzedzania i omijania- szczególnie na przejściach dla pieszych . R.Kamiński poinformował również , że w dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej w Cieszynie jest narada w sprawie powołania etatowego zespołu ds. nieletnich ( profilaktyka , prowadzenie spraw karnych zespół ma liczyć 9 osób z etatów wygospodarowanych na szczeblu powiatowym.

W dalszej części omawiana pkt. 2-go porządku posiedzenia komisji Wójt Gminy poruszył sprawę ewentualnej zmiany obwodów szkolnych w Zebrzydowicach i Kończycach Małych

( dotyczy ulic : Chmielnej , Zielonej od Jagiellońskiej do Państwa Wija, ul. Granicznej po placówkę WOP ). Wójt Gminy wyraził zgodę , żeby dzieci chodziły do Zebrzydowic. Zwrócił się o opinię do członków komisji.

Po omówieniu tematu , komisja zaproponowała żeby pozostać przy starych obwodach .

Na tym wyczerpano 2 punkt porządku posiedzenia komisji .

Ad. 3.

Wójt Gminy odczytał kolejno projekty uchwał :

 • w sprawie zmiany budżetu na 2005 r.
 • w sprawie : zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków EFRR realizacji zadania p.n. " ukształtowanie centrum Zebrzydowice poprzez modernizację układu komunikacyjnego wokół zamku w celu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw związanych z infrastrukturą turystyczno - rekreacyjną " oraz zapewnienie współfinansowania ze środków budżetu gminy ,
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Zebrzydowice drogi - ul. Ustronnej bocznej,
 • w sprawie nabycia na rzecz gminy Zebrzydowice odcinka drogi - ul. Wierzbowej,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/324/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 czerwca 2005 r. dot. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Zebrzydowice.
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/307/05 z dnia 31 marca 2005 r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Po omówieniu komisja pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.

Ad. 4.

W sprawach bieżących Przewodniczący komisji odczytał pismo Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 17.06.2005 r. dot. doskonalenia kadr zawodowych i społecznych, w którym podano tematy i terminy szkoleń oraz pismo Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia apelu oszacowania strat wojennych na terenie województwa śląskiego w II wojnie światowej .

Na tym protokół zakończono i podpisano .

Protokołowała Przewodniczący komisji

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 32/05 z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2005 09:18

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 114