Protokół Nr 31/05
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 23 czerwca 2005 roku.

Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Fujcik przywitał gości, członków komisji i przedstawił porządek posiedzenia:

 1. Ocena i analiza funkcjonowania Przedszkoli w świetle ubiegłorocznej zmiany struktury organizacyjnej oraz zapoznanie się z ich planami dydaktyczno-wychowawczymi w dalszej działalności.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący podziękował pani dyrektor przedszkola oraz paniom zastępcom za pracę włożoną w sprawne funkcjonowanie przedszkola. Głos zabrała pani dyrektor GPP w Zebrzydowicach - Maria Wawrzyczek. Po roku od zmian w strukturze przedszkola można powiedzieć, że był to dobry pomysł. Więcej plusów niż minusów. Rodzice ponoszą jednakową odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, księgowość i kadry na miejscu, dyrektor ma bardzo dużo pracy, liczą się dobrzy współpracownicy - wicedyrektorzy. Jest ogrom pracy do wykonania, wszystkie regulaminy należy dostosować do potrzeb placówki. Jest już po rekrutacji - pełny nabór dzieci, istnieje lista oczekujących - nie wszystkie dzieci zostały przyjęte. Kuratorium nie wniosło żadnych uwag, co do funkcjonowania przedszkola.

Następnie głos zabrały panie wicedyrektor, kierujące oddziałami przedszkola w poszczególnych miejscowościach gminy. Przekazały opinie rodziców dot. ujednolicenia opłaty za przedszkole. Wójt podsumował wypowiedzi gości. Rok funkcjonuje nowa jednostka organizacyjna. W stosunku do budżetu jest to jeden partner. Wszystkie oddziały i obiekty prowadzone są odrębnie, nadzór pedagogiczny - nasz model przeciera szlaki, projekt organizacyjny przedszkola bez uwag, kadra zarządzająco-menadżerska stanęła na wysokości zadania. Pan Grygierek dodał, że był to pierwszy eksperyment tego typu na obszarze funkcjonowania kuratorium i zapytał o zainteresowanie kuratorium. Pani dyrektor Wawrzyczek odpowiedziała, że w czasie, kiedy kuratorem ds. przedszkoli była pani Olbrycht, zainteresowanie było duże, po zmianie kuratora - nie. Pani Helena Wawrzyczek zapytała, czy jest pełna obsada w przedszkolach. Pani dyrektor Wawrzyczek odparła, że jest nadkomplet. Wójt zachęcił do skorzystania z możliwości uruchomienia stażów. Pan Rojek zapytał o dopłatę gminy do przedszkola. Wójt uważa, że dojdziemy do bezdotacyjnego funkcjonowania przedszkola. Pan Rojek zapytał, czy nie można złączyć dzieci z list rezerwowych i utworzyć wspólną grupę. Pani dyrektor Wawrzyczek odparła, że można by utworzyć w Oddziale przedszkola w Kończycach Małych jedną grupę, ale rodzice nie chcą skorzystać z tego przedszkola.

Przewodniczący podziękował gościom, życzył spokojnych wakacji, a następnie przeszedł do pkt. 2 porządku, tj. opiniowania projektów uchwał. Kolejno zostały przedstawione projekty uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP),
 • zmiany budżetu na 2005 rok,
 • zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
 • procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • zabezpieczenia poprzez weksel in blanco przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa pawilonu sportowego w Zebrzydowicach",
 • ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice,
 • opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach,
 • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny i zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych w Kończycach Małych, z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej - ul. Hiacyntowej bocznej,
 • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach, obok cmentarza "Pod Lipkami",
 • zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kaczycach przy ul. Kłosowej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice,
 • tworzenia obwodów głosowania, ich granic oraz numerów,
 • powołania Komisji doraźnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego,
 • powołania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie,
 • wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,
 • prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zebrzydowice.

W pkt. 3 porządku obrad tj. sprawach bieżących odczytano pismo Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie i pismo Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Przewodniczący przypomniał o Turnieju Piłkarskim i przedstawił kandydatury działaczy sportowych do odznaczeń:

 • GKS Morcinek Kaczyce - Edward Kwiczala - działacz sportowy, były zawodnik,
 • KKS Spójnia Zebrzydowice - Stanisław Lach - działacz sportowy,
 • LKS Kończyce Małe - Józef Santarius - były zawodnik, działacz sportowy, opiekun drużyn młodzieżowych,
 • UGKS Sokół Zebrzydowice - Janusz Król - zawodnik sekcji tenisa stołowego, działacz sportowy,
 • Koło PZW - Stanisław Kulawiec - prezes.

Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 17:15.

Protokołowała Przewodniczący komisji
Joanna Stawarczyk Tadeusz Fujcik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 31/05 z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2005 09:17

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 134