Protokół Nr 29/05
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 21 kwietnia 2005 roku.

Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Fujcik przywitał zebranych i zaproszonych gości.

Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego Ojca Świętego.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Funkcjonowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy w aspekcie profilaktyki zdrowotnej, analiza najczęstszych schorzeń występujących wśród mieszkańców Gminy, dyskusja z udziałem przedstawicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące

i podziękował gościom za całokształt działalności.

Przewodniczący przeszedł do pkt. 1 spotkania i oddał głos zaproszonym gościom. Głos zabrała pani doktor Iwona Stępień. W ubiegłym roku zostały przeprowadzone akcje profilaktyczne opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w szkołach i przedszkolach. Dzieci, przedszkolanki i rodzice - zadowoleni. Chcemy - jako Praktyka Grupowa Lekarzy - nadal prowadzić te akcje. Problemem są choroby układu krążenia - badanie cholesterolu, trójglicerydów i poziomu cukru. Dobrze byłoby poświęcić uwagę temu problemowi ludzi dorosłych.

Pani doktor Elżbieta Majka omówiła problem osteoporozy. Zostały przeprowadzone bezpłatne akcje badań przez firmy farmaceutyczne.

Dotyczy to głównie kobiet. Jest bardzo duże zainteresowanie pacjentów. Udało się zrobić badania spirometryczne - ograniczona ilość miejsc. NFZ podczas przeprowadzanych kontroli zwraca bardzo dużą uwagę na profilaktykę. NZOZ-y nie są w stanie przeprowadzić tych badań ze względu na brak funduszy. Środki na ten cel z roku na rok są coraz mniejsze. Żeby zaszczepić pacjenta lekarze wypełniają 8 różnych dokumentów. Po kontroli sypią się kary pieniężne.

Pani Stępień dodała, że zostały dwukrotnie przeprowadzone badania USG piersi kobiet, w poradni chorób sutka w Cieszynie trwają zapisy na wizyty w terminie na przyszły rok. Zostały przeprowadzone badania zaburzeń krążenia, cukrzycy, okulistyczne - będą one ponawiane.

Pan Wójt dodał, że ochrona zdrowia, profilaktyka i promocja są zadaniem własnym gminy. Przedstawił informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia za 2004 rok (w załączeniu) oraz plany realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia na 2005 rok (w załączeniu).

Pani doktor Majka poinformowała o szczepieniu dzieci 6-letnich na odrę bezpłatnie, potrójna szczepionka obecnie płatna. Koszt szczepionki około 38 zł, przy zakupie większej ilości cena do negocjacji (około 35 zł).

Wójt odparł, że rozważane jest wprowadzenie szczepionki na HIP (górne drogi oddechowe). Pani doktor Majka - zgodnie z kalendarzem szczepień szczepionka ta jest zagwarantowana dla dzieci z domów dziecka i dla czwartego dziecka w rodzinie,, po ukończeniu 1 roku życia. Cena szczepionki - około 40 zł.

Wójt potwierdził kontynuację zajęć na basenie dla przedszkolaków. Pan Grygierek zapytał, czy przebycie różyczki uodparnia. Nie - odpowiedziała doktor Majka. Pan Bogdan Stępień dodał, że coraz częściej zdarzają się powtórki chorób dziecięcych w wieku dorosłym.

Wójt zapytał, jak wygląda sprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy a zachorowalność na gruźlicę. Lekarze odparli, że pojawiają się nowe zachorowania na tę chorobę u osób dorosłych.

Pan Grygierek zapytał, jaka jest kondycja zdrowotna mieszkańców gminy. Pani Stępień odparła, że są dwie grupy pacjentów: dbających o siebie i uboższych o niskiej świadomości zagrożenia swojego stanu zdrowia. Ta druga grupa rośnie - przychodzą do lekarza późno, z zaawansowaną chorobą, nie wykupują przepisanych lekarstw. Kondycja zdrowotna idzie w dół. Za kilka lat będzie to widać.

Pan Przewodniczący zapytał o współpracę z pogotowiem. Doktor Majka odparła, że pogotowie świadczy opiekę do godz. 18:00, po 18:00 pacjenci powinni się zgłaszać do pogotowia do Cieszyna. Część pacjentów korzysta z pogotowia jastrzębskiego. Leczenie szpitalne, laboratoria - do wyboru.

Pani Wawrzyczek zapytała o rozpoczęcie budowy ośrodka zdrowia w Kaczycach. Pani Iwona Stępień odparła, że pozwolenie na budowę na końcowym etapie rozmów z wykonawcami. Lada moment ruszą prace ziemne. Złożony został projekt na dofinansowanie - działanie 2.3., w którym oceniana jest innowacyjność w służbie zdrowia. Wójt zapytał o prognozy, co do terminów. Pani Iwona Stępień odparła, że przy otrzymaniu pomocy finansowej przeprowadzka do nowego budynku planowana jest pod koniec roku. Obecnie ponoszą horrendalne koszty utrzymania przychodni. Pan Grygierek zapytał, z kim się lepiej współpracowało. Lekarze jednogłośnie odparli, że z kasami chorych. Obecnie otrzymywana suma jest kilkanaście tysięcy złotych mniejsza od otrzymywanej przed kilku laty.

Pan Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za wyczerpujące informacje i życzył wytrwałości w dalszej pracy.

Wójt poinformował radnych o możliwości przeznaczenia 5 tys. zł na profilaktykę. Należałoby zastanowić się, na jaki cel przeznaczyć te środki. Pan doktor Szczudło w rozmowie zaproponował prześwietlenia płuc, lekarki Majkowa i Stępniowa - osteoporozę u kobiet i nowotwory, doktor Bogdan Stępień - choroby krążeniowe. Pan Grygierek zaproponował, aby popytać lekarzy, na jaką profilaktykę najlepiej byłoby przeznaczyć te środki. Według niego powinny zostać spełnione 2 zadania: profilaktyka zdrowia i propagowanie badań.

Przewodniczący przeszedł do pkt. 2 porządku obrad, tj. opiniowania następujących projektów uchwał:

 • w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok
 • w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu,
 • w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska - Czechy" realizacji zadania p.n.: Kanalizacja sanitarna Kaczyce (etap III c), Marklowice Górne i Zebrzydowice,
 • w sprawie nabycia na rzecz gminy Zebrzydowice w drodze zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku - nieruchomości położonej w Kaczycach z przeznaczeniem na urządzenie lokali socjalnych,
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości w centrum Zebrzydowice.

Przewodniczący przedstawił pkt 3 porządku, tj. sprawy bieżące. Odczytał następujące pisma:

 • Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. udziału przedstawicieli ZNP w sesji Rady Gminy,
 • Przewodniczącego Rady Gminy o uhonorowanie pamięci zmarłego Ojca Świętego - Wójt zaproponował przedstawić wniosek na Sesji,
 • dot. wartości prorodzinnych i "becikowego" - komisja przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy protestu przeciw próbom uchwalenia ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich oraz ustawy o świadomym rodzicielstwie. Wniosek przegłosowano 6 głosami za przy 1 wstrzymującym.
 • pismo posła Edwarda Płonki dot. rozpropagowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Grygierek zaapelował do Wójta o wystąpienie z apelem do mieszkańców Gminy o wywieszenie flagi narodowej na okres świąt państwowych. Pan Rojek wystąpił z propozycją, aby pan Grygierek - Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził pogadanki w klasach gimnazjalnych na temat flagi, godła państwowego, samorządu gminnego.

Pani Wawrzyczek podała informacje o Akcji Zima (informacja przedstawiona na posiedzeniu komisji gospodarczej).

Wójt przedstawił plan obchodów "Złotego Kłosa" i podał terminy zebrań wiejskich.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18:05.

Protokołowała Przewodniczący komisji
Joanna Stawarczyk Tadeusz Fujcik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 29/05 z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.10.2005 09:15

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 116