GL.ZUZ.1.4210.291.2023.KSP
RKW-2023-9132
Gliwice, 21 września 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3 i art. 16 pkt 64, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PARDI Sp. z o. o., 43-417 Kaczyce, ul. Gustawa Morcinka 17, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (węglowodory ropopochodne: <15 mg/l), powstających na terenie utwardzonych placów zbierania i magazynowania odpadów.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informujemy, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Upubliczniono dnia 28.09.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.291.2023 (RKW-2023-9132) z dnia 21 września 2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.09.2023 16:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Marcin Nowak
Data na dokumencie:
21.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.09.2023 16:59

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 65