OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.13.17.2022 z dnia 07.09.2023 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia strony postępowania, prowadzonego z wniosku PARDI Sp. z o.o. w Kaczycach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON) o wydajności dobowej poniżej 10 Mg/dobę odpadów niebezpiecznych, w ramach którego wnioskuje się także o dopisanie do listy kodów odpadowych wytwarzanych w procesie R12 w istniejącej na terenie zakładu Pardi instalacji kodów odpadowych: odpadu o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma – w ilości 11200 Mg/rok, odpadu o kodzie 19 12 09 – minerały (piasek, kamienie) – w ilości 1 250 Mg/rok, na działce o numerze ewidencyjnym 120/90, obręb Otrębów, że w dniu 28.07.2023 r. wnioskodawca przedłożył odpowiedź na pismo Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19.04.2023 r. znak PR.6220.13.14.2022. W związku z brakującymi informacjami, pismem z dnia 07.09.2023 r. znak PR.6220.13.16.2022 ponownie wystąpiono do wnioskodawcy o uzupełnienie materiału dowodowego.

Z powyższymi dokumentami strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w dniu 08.09.2023 r.

  z up. WÓJTA
Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.17.2022 z dnia 07.09.2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.09.2023 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:
07.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.09.2023 10:16

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 73