Zebrzydowice 31.07.2023

KDR.2110.3.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
Informatyk

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32/4755100, fax.32/4693266
Oferowane
stanowisko
Informatyk
Referat Organizacyjny
Data ogłoszenia
naboru
31.07.2023r
Termin składania ofert 24.08.2023r.
Wymagane
wykształcenie
Wyższe lub średnie
 
Preferowane kierunki Informatyka, teleinformatyka, telekomunikacja lub pokrewne
Staż pracy Wykształcenie średnie – staż pracy 3 lata
Wykształcenie wyższe - 0
Ilość etatów 1 etat,
 
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 7. Znajomość administracji systemów operacyjnych Microsoft Windows, Microsoft Windows Server (Active Directory, DNS, Group Policy, Update Services) oraz Linux.
 8. Znajomość administrowania bazami MSSQL, FireBird, MySQL oraz Postgresql.
 9. Znajomość podstaw administracji sieci, zasad działania i obsługi zarządzanych urządzeń sieciowych.
 10. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.
Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji, diagnozowaniu i serwisowaniu stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.
 2. Umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji i monitorowania serwerów z systemami operacyjnymi Windows, Linux, oraz środowiska domenowego.
 3. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, zagadnień związanych z zabezpieczaniem systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych oraz śledzenie aktualnych informacji o zagrożeniach i zapobieganie im.
 4. Znajomość i doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami UTM.
 5. Podstawowa znajomość HTML i XML.
 6. Podstawowa znajomość programów graficznych.
 7. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w tym:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  • prawa zamówień publicznych,
  • prawa telekomunikacyjnego,
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  • ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawy o ochronie baz danych,
  • ustawy o działaniach antyterrorystycznych,
  • rozporządzenia w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP,
  • ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 257 z 23.07.2014, str. 73),
  • ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 8. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań.
 9. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, wysoka kultura osobista.
 10. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz.
 11. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność i komunikatywność.
 12. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 13. Umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Realizowanie zadań związanych z obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w tym:
 • administrowanie i utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej (serwerów, sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i peryferyjnych);
 • konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego;
 • redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz administrowanie i aktualizacja strony internetowej urzędu;
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień i dostępu do systemów informatycznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w urzędzie - dbanie o zabezpieczanie systemu komputerowego przed wirusami, przed atakami złośliwego oprogramowania i innymi atakami z sieci;
 • opracowywanie analiz, pism, sprawozdań i raportów z zakresu prowadzonych spraw i realizowanych zadań w zakresie informatyzacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku Informatyka zostanie określony w zakresie czynności.
 
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, (w razie konieczności wyjazd poza siedzibę urzędu),
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa serwerowni,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • równoważny system czasu pracy.
Informacja dodatkowa W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata);
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku;
 • oświadczenia o posiadaniu: obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz klauzulę informacyjną wg. załącznika nr 2 do ogłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty będą wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których jest mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub w biurze podawczym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w godzinach pracy Urzędu. Termin składania ofert do 24.08.2023r. Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adresem, imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nr. telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Informatyka w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailem o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.zebrzydowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru). Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).


 

Zebrzydowice, dnia 31.07.2023r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
 
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: Informatyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.07.2023 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:
31.07.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.07.2023 10:48

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 312