Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32/4755100, fax.32/4693266
Oferowane
stanowisko
robotnik – umowa na czas określony ( zastępstwo)
Data
ogłoszenia
10.07.2023r.
Termin składania ofert 21.07.2023r.
Wymagane
wykształcenie
Co najmniej podstawowe
Ilość etatów 1 etat,
Wymagania
związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022 poz.530.)
 • prawo jazdy kat. B
 • chęć do pracy, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań:
 • utrzymanie chodników, poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg i placów gminnych,
 • utrzymanie porządku i czystości na gminnych przystankach autobusowych, parkingach,
 • naprawa dróg gminnych,
 • transport materiałów drogowych,
 • czyszczenie przepustów i rowów,
 • kopanie rowów,
 • karczowanie samosiejek przy drogach gminnych,
 • koszenie poboczy dróg gminnych,
 • należyte utrzymanie zieleńców, trawników i parkingów,
 • prowadzenie samochodu służbowego, dbanie o jego sprawność techniczną,
 • praca w punkcie GPSZOK
 • inne roboty zlecone przez przełożonych, związane z utrzymaniem w należytym porządku mienia komunalnego.
Miejsce pracy Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, Sołectwa Gminy Zebrzydowice (Kończyce Małe, Marklowice Górne, Kaczyce, Zebrzydowice Górne i Dolne)
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  (załącznik do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (druk w załączeniu do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
nw. dokumenty będą wymagane po wybraniu kandydata na dane stanowisko
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzoną za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata o ile je posiada),
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty będą wymagane od osoby przed podjęciem pracy;
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 21.07.2023r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00)
Uwagi Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. O dalszym toku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. ( prosimy o podanie nr. telefonu).
Osoby, których oferty zostaną odrzucone mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów w terminie do miesiąca od zakończenia rekrutacji. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zebrzydowice, 10.07.2023 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – robotnik
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2023 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:
10.07.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2023 10:11

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 102