Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2022

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXI/280/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,  wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym), działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2022 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym sprzyjające masowości uprawiania sportu,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno - społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • promocja profilaktyki zdrowotnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych w kontekście zagrożenia epidemią,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym,
 • działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 60.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.34.8.2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2022 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym). Konkurs ten obejmował zadanie:

 • „Aktywny Senior” - zorganizowanie wolnego czasu seniorom z terenu Gminy Zebrzydowice, od 21 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, kwota 25.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty.

 • Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy - „Senior z pasją – turystyka, aktywność, kultura ”, w okresie od 21 marca 2022 r. do 31 grudnia   2022 r. – 10.500 zł + wkład własny.
 • Koło Gospodyń Kreatywne Kamratki w Kaczycach - „AKTYWNI 60+”, w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – 6.500 zł + wkład własny.
 • Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach - „Spotkanie seniorów z gminy Zebrzydowice”, w okresie od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. – 2.500 zł + wkład własny.
 • Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych -„Jesteśmy razem – wspólne zajęcia integracyjne. Działania aktywizująco-integracyjne dla seniorów i seniorek z gminy Zebrzydowice”, w okresie od 25 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – 5.500 zł + wkład własny.

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy, Koło Gospodyń Kreatywne Kamratki w Kaczycach, Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Zarządzeniem Nr SG.0050.35.8.2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2022 w zakresie kultury fizycznej i sportu. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice, od 4 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, kwota 15.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 ofert.

 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, „Piłkarski Dzień Dziecka” – w okresie od 1 maja 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku - 2.400 zł + wkład własny.
 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, „Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Spójnia CUP”” – w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 15 września 2022 roku - 2.400 zł + wkład własny.
 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, „Halowe Turnieje ''Spójnia CUP''” – w okresie od 1 listopada 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku - 2.000 zł. + wkład własny.
 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, „Świąteczna Gala Piłkarska” – w okresie od 1 listopada 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku - 4.000 zł. + wkład własny.
 • Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe, „Piknik Sportowo-Rekreacyjny „Zakończenie lata”” – w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku - 2.450 zł + wkład własny.

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice oraz Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Zarządzeniem Nr SG.0050.36.8.2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2022 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, kwota 10.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice, „Wakacyjne Warsztaty Piłkarskie” – w okresie od 15 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku - 10.000 zł + wkład własny.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.37.8.2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja warsztatów promujących zdrowy styl życia szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 2 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, kwota 5.000 zł.

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym konkurs został unieważniony.

Zarządzeniem Nr SG.0050.38.8.2022 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2022 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2022 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, kwota 5.000 zł.

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym konkurs został unieważniony.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Ochotnicza Straż Pożarna Zebrzydowice, która złożyła ofertę na realizację zadania „Otwarte Remizy” w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku - dotacja 4.660 zł + wkład własny.
 • Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy, które złożyło ofertę na realizację zadania „Srebrne pokolenie na start” w okresie od 12 września 2022 roku do 10 grudnia 2022 roku - dotacja 3.500 zł + wkład własny.

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie i w wyznaczonym umową terminie Ochotnicza Straż Pożarna Zebrzydowice oraz Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2022 roku – 56.410 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje 78.294,15 zł).

Na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 62.000 zł

Zarządzeniem SG.0050.150.42.2021 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 15 listopada 2021 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2022. Konkurs obejmował zadanie: „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4.”

Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne złożona przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie na kwotę 62.000 zł.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 03.01.2022 – 24.06.2022 oraz 01.09.2022 – 23.12.2022 - tj. kwota 62.000 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wcześniej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 13 umów na realizację zadań publicznych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2023 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:
14.03.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2023 10:36

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 118