OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2022.WG.6
z 27 lutego 2023

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości:

 1. Informację o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej wniosku z procedury preselekcji (tzw. decyzji screeningowej) z 14 lutego 2023 r., znak: MZP/2023/710/331 dla przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja działalności wydobywczej OKD, a.s. ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności górniczej”.
  Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej pismem z 14 lutego 2023 r., znak: MZP/2023/710/596 przekazało stronie polskiej informację o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia pn.: „Kontynuacja działalności wydobywczej kopalni OKD, a.s. ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności wydobywczej”, jako przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwe znaczące oddziaływanie na środowisko, również w kontekście transgranicznym.
  Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, poprzez wydanie w dniu 14 lutego 2023 r., znak: MZP/2023/710/331, tzw. decyzji screeningowej.
  Strona czeska w przekazanej decyzji nałożyła na wnioskodawcę przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia dokumentacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – tzw. decyzja scopingowa), z uwzględnieniem kwestii zgłoszonych przez stronę polską.
  Strona czeska w piśmie z 14 lutego 2023 r., znak: MZP/2023/710/596 zwróciła się z prośbą o wyłożenie wniosku z procedury preselekcji do wglądu publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wniosek z procedury preselekcji w języku polskim dot. ww. przedsięwzięcia dostępny jest:
  1. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
   Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice pokój 318C, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
   https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 3. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia
  następnego po dniu publicznego ogłoszenia.

Upubliczniono dnia 01.03.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.


Art. 120 ust. 2 ustawy ooś – regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odpowiednio o decyzji albo dokumencie, o których mowa w ust. 1, i o możliwościach zapoznania się z ich treścią.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.03.2023 15:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:
27.02.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.03.2023 15:11

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 105