ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4213.4.2023.AD
RKW-2023-1183
z dnia 9 lutego 2023 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 415 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach decyzją z dnia 06 grudnia 2019 r. znak GL.ZUZ.1.421.645.2019.JPŁ dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków "KOVONA" w Zebrzydowicach przy ul. Nowy Dwór, za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 500 mm, zlokalizowanego na działce nr 852/3, obręb ewidencyjny: 0007 Zebrzydowice Dolne, do rzeki Piotrówka w km 16+565.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie;
  • zgodnie z art. 73 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wgIądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, w Dziale Zgód Wodnoprawnych (pokój nr 23, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Upubliczniono dnia 15.02.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.02.2023 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Marcin Nowak
Data na dokumencie:
09.02.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2023 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 80