OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2019.WG.7
z 25 stycznia 2023

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) [dalej zwaną ustawą ooś]

podaje do publicznej wiadomości:

 1. Informację o wydanej decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego dla obszaru Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego z 3 stycznia 2023 r. zezwalającej na prowadzenie działalności górniczej – wydobywczej dla przodka nr 463 312 w pokładach połączonych nr 463+461, w 3. warstwie obszaru górniczego Louky (znak: SBS 24756/2022/OBÚ-05/11).
  Przedmiotowa decyzja stanowi decyzję końcową w rozumieniu art. 6 ust. 2 Konwencji z Espoo1) i art. 9 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE2).
  Decyzja ta została wydana dla przedsięwzięcia, którego realizacja była poprzedzona oceną oddziaływania na środowisko, w tym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w wyniku której Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej wydało opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja działalności wydobywczej kopalni ČSM na lata 2009 – 2020” z dnia 20 grudnia 2010 r., znak: 99814/ENV/10. Opinia Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej stała się wiążąca w dniu 30 czerwca 2015 r. (stanowisko wiążące dotyczące sprawdzenia zgodności zawartości stanowiska dotyczącego oceny oddziaływanie realizacji przedsięwzięcia na środowisko). Następnie, Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej w dniu 30 grudnia 2021 r., znak: MZP/2019/710/8108, wydało stanowisko o przedłużeniu o 5 lat (do dnia 30 grudnia 2026 r.) ważności opinii z dnia 20 grudnia 2010 r., znak: 99814/ENV/10.
 2. Decyzja w języku polskim dot. ww. przedsięwzięcia dostępna jest:
  1. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
   Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice pokój 318C, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
   https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 3. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od dnia
  następnego po dniu publicznego ogłoszenia.
 4. Termin na wniesienie odwołania od decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego dla obszaru Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego wynika z przepisów prawodawstwa Republiki Czeskiej i wynosi 15 dni od dnia dokonania doręczenia.
 5. Wszelkie odwołania należy kierować na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego: Okręgowy Urząd Górniczy dla obszaru Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego
  Veleslavínova 18, P.O. BOX 103
  702 00 Ostrawa, Czechy
 6. Istnieje możliwość wniesienia odwołania drogą elektroniczną. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej odwołanie powinno być podpisane elektronicznie, w stosownych przypadkach, uznanym podpisem elektronicznym wydanym zgodnie z rozporządzeniem 910/20143) na adres: podatelna.ostrava@cbusbs.cz
  Pisma złożone wyłącznie drogą elektroniczną bez uznanego podpisu elektronicznego nie mogą być uznane za dopuszczalne w świetle czeskiego kodeksu postępowania administracyjnego.
  Wnioski składane w Okręgowym Urzędzie Górniczym muszą być sporządzone w języku czeskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym (oprócz słowackiego) muszą być złożone w tekście oryginalnym i jednocześnie w urzędowo poświadczonym tłumaczeniu na język czeski.

Upubliczniono dnia 26.01.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.


 1. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., zwana: Konwencją z Espoo
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.), zwana: dyrektywą 2011/92/UE
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).

Art. 120 ust. 2 ustawy ooś – regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odpowiednio o decyzji albo dokumencie, o których mowa w ust. 1, i o możliwościach zapoznania się z ich treścią.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.01.2023 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:
25.01.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.01.2023 13:13

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 104