ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.158.2022.IA
RKW-2023-84
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z zm.), oraz art. 397 ust. 3 pkt 2,) art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 16 pkt 63, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzenie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych przy ul. Korczaka poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce nr 2188, obręb 0003 Kończyce Małe do rzeki Piotrówki w km 21+730 w następujących ilościach:
Maksymalna sekundowa ilość ścieków: 0,00823 m3/s;
Średnia dobowa ilość ścieków: 900 m3/d
Dopuszczalna roczna ilość ścieków: 394 200m3/rok.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informujemy, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wgIądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

Upubliczniono dnia 13.01.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.01.2023 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
05.01.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.01.2023 13:56

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 74