OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.420.57.2022.AK.7
z 03 stycznia 2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - cyt. dalej jako "k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako "UUOŚ")

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.57.2022.AK.6 z 3 stycznia 2023 r. w którym stwierdzono, że warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej Katowice - Zwardoń oraz Katowice - Zebrzydowice - granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice - Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice, planowanego do realizacji według wariantu 1" określone w ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 28 listopada 2016 r. o znaku WOOŚ.4201.1.2012.AS2.32 są aktualne.
Postanowienie zostało wydane na wniosek pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74 w Warszawie.
Na niniejszego postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 k.p.a.).
Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach; 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (32) 42 06 800) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 k.p.a.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Upubliczniono dnia 09.01.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03 stycznia 2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.01.2023 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:
03.01.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.01.2023 10:49

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 95